Veel gestelde vragen

Vragen staat vrij. Stel uw vraag en Groene Technieken geeft antwoord op alle vragen op het gebied van bedrijfsvoering. Rechtstreeks via mail, vrijblijvend en/ of zonder namen te vermelden hier op de site. Wilt u reageren op een vraag of antwoord? Aarzel niet, bel of mail.


Welke indexering voor onderhoudscontracten 2012?


Vertrouw op de kwaliteit van uw dienstverlening en de goede relatie met uw vaste opdrachtgevers en hanteer een indexering die overeenkomt met de indexering zoals u die afgelopen jaren hanteerde. Bereken in ieder geval de loonkostenstijging van de CAO door (vanaf 1 juli 2011 tot 31 december 2012 = 2,25%). Daarnaast kan het geen kwaad om één of meer procent indexering door te berekenen ter compensatie van de stijging van de overige bedrijfskosten. Maakt een klant bezwaar tegen de indexering, vraag dan welke werkzaamheden de klant minder belangrijk vindt en stel voor om daarin een aantal uren te minderen zodat de prijs gelijk kan blijven.


Welk uurtarief voor particuliere aanleg en onderhoud?

1. Het uurtarief drukt de waarde uit van de te leveren kwaliteit en prestatie.
2. Zo hoog of laag als u zelf mogelijk acht.
3. Marktprijzen variëren tussen € 23,- en de € 59,- per uur exclusief 19% BTW.
4. In ieder geval dient het uurtarief kostendekkend te zijn. De te berekenen kosten zijn voor ieder bedrijf uniek en o. a. afhankelijk van leeftijd en ervaring van de hoveniers, huisvesting en andere bedrijfskosten. Raadpleeg uw jaarcijfers voor de te berekenen kosten!
5. Als richtbedrag; de kostprijs van een vakbekwaam hovenier bedraagt gemiddeld € 38,- per uur exclusief 19% BTW. In dit uurtarief zijn geen winst en risico berekend. Om de arbeid van een vakbekwaam hovenier rendabel te maken is een marge van tenminste 15% noodzakelijk. De vraagprijs komt in dit voorbeeld op € 38,- * 15% = € 38,- + € 5,70 = € 43,70 exclusief 19% BTW.
6. Vuistregel uit aannemerij: twee keer het gemiddelde bruto-bruto-uurloon. Dus (loonkosten + loonbelasting +sociale verzekeringspremies) * 2. Voorbeeld: bruto-bruto-uurloon vakbekwaam hovenier anno 2007: gemiddeld circa € 26,- * 2 = € 52,- per uur exclusief 19% BTW.

 

Een bedrijfseigen tarief berekent u door de kosten uit recente jaarcijfers te delen door het totaal aantal Betaald Productieve Uren. BPU = Het aantal uren dat u daadwerkelijk bij opdrachtgevers in rekening brengt. Gemiddeld kan een hovenier 1.400 BPU per jaar realiseren.

 

 

Prijs ik mijn bedrijf uit de markt met een tarief van € 43,70?

Ja en nee. De wijze waarop u een tariefsverhoging toepast is belangrijk. Brengt u bij bestaande klanten zonder aankondiging een veel hoger bedrag in rekening, kan het zijn dat u deze klanten verliest. Geef vooraf aan wat uw redenen zijn om een hoger tarief te rekenen. In een persoonlijk gesprek blijkt vaak meer mogelijk dan u alleen kunt bedenken. Het komt dikwijls voor dat klanten vinden dat hoveniers hun waarde onvoldoende in de prijzen berekenen.
Om te beginnen kunt u bij iedere nieuwe opdrachtgever een hoger uurtarief te rekenen.
Neemt u alle projecten aan, dan verwerkt u de tariefsverhoging in de aanneemsom. Hanteer als aanneemsom één totaalbedrag. Specificeer geen kosten per werkzaamheid of materiaal. Beschrijf wel uitvoerig en gedetailleerd de werkzaamheden en te leveren materialen. Vermeldt geen (eenheids)prijzen.

 

Het is mogelijk dat uw bedrijf zich met hogere tarieven juist beter in de markt prijst. En klanten aan trekt die voorheen uw bedrijf voorbij gingen.

 

 

Welke financiële normen hanteer ik voor het analyseren van de jaarcijfers?

Omzet: Het bedrag exclusief BTW van alle geleverde diensten en verkochte producten.
In de boekhouding worden de omzetfacturen gesplitst naar verschillende grootboekrekeningen. Aanbevolen wordt om in de boekhouding de omzet in ieder geval te verdelen over grootboekrekeningen arbeid, planten en overige materialen. Afhankelijk van de soort diensten die u levert, worden omzetrekeningen gedetailleerder geboekt. Bijvoorbeeld een grootboekrekening voor omzet uit ontwerpen en adviezen, een grootboekrekening voor de omzet uitvoerende arbeid aanleg, idem voor omzet uitvoerende arbeid onderhoud, omzet machines en omzet werk derden, omzet afval. Bedraagt de omzet uit overige materialen meer dan € 30.000,- dan is het advies om deze omzet uit te splitsen naar twee of drie grootboekrekeningen. Bijvoorbeeld naar omzet verharding, omzet hout en omzet overige materialen. Zeker wanneer producten elk met een eigen specifieke marge verkocht worden dienen deze op verschillende grootboekrekeningen geboekt te worden. Door ook de inkoop naar soort materiaal of de aard van de dienstverlening op verschillende grootboekrekeningen te boeken, is de (vooraf bepaalde) marge op deze diensten en producten te controleren.
Omzet verkoop grootboekrekening - overeenkomstige inkoop grootboekrekening = marge.

Norm: De omzet per full-time arbeidskracht tenminste € 115.000,- exclusief btw per jaar.

 

Inkoop: Kosten van planten en materialen die rechtstreeks naar uitgevoerde projecten doorbelast kunnen worden. Dit zijn alle planten en overige materialen die specifiek voor de desbetreffende projecten worden ingekocht. Vracht- & emballagekosten die betrekking hebben op de ingekochte producten worden eveneens bij inkoop geteld. In de boekhouding verwerkt u de inkomende facturen naar verschillende grootboekrekeningen die overeenkomen met die van de omzet. Bijvoorbeeld inkoop beplanting, inkoop bestrating, inkoop hout, inkoop overige.

 

Norm: De inkoopkosten mogen maximaal 25% van de omzet bedragen.

 

Brutowinst: Omzet - inkoop
De brutowinst geeft uitdrukking aan de financiële waarde die een hoveniersbedrijf aan de ingekochte planten en overige materialen toevoegt. En is als zodanig een graadmeter voor de commerciële vaardigheden van de ondernemer. Hoe hoger de brutowinst, des te meer financiële ruimte er ontstaat voor een eventuele winst.
Op de brutowinst worden vervolgens alle bedrijfskosten in mindering gebracht.

 

Norm: De brutowinst dient circa 75% van de omzet te bedragen.

 

 

Hoe bereken ik de productiviteit en zijn hier normen voor?

Betaald Productieve Uren (BPU)
Uren die per persoon beschikbaar zijn om productief bij opdrachtgevers te factureren. Oftewel de uren waarin de omzet gerealiseerd wordt. Let wel het gaat om factureerbare uren. In principe zijn dit alle uren die gemaakt worden ten dienste van klanten. Of u al deze uren daadwerkelijk factureert is voor de analyse niet van belang, wel voor het bedrijfsresultaat.

 

Norm: Per full-time medewerker bedraagt het aantal BPU circa 1.400 uur per jaar. Een leerling-hovenier die een dag per week naar school gaat en wekelijks 4 dagen werkt maakt circa 1.100 Betaald Productieve Uren per jaar.

Het is raadzaam om voor een meewerkende ondernemer een lager aantal productieve uren met een hoger tarief aan te houden. Dit afhankelijk van de manier waarop bedrijf en projecten georganiseerd en in de markt gezet worden.
Als Z.Z.P.-er is het raadzaam om 4 dagen ofwel tenminste 32 uur per week betaald productief te zijn. Op jaarbasis streeft u naar circa 1.200 B.P.U.
Bij een bedrijfsgrootte tot en met 3 medewerkers is het raadzaam om als ondernemer tenminste 1.000 B.P.U. per jaar te factureren. Dit komt overeen met circa 24 uur per week.
ook voor grotere bedrijven is het belangrijk dat de uren die een ondernemer rechtstreeks ten dienste van klanten besteedt gefactureerd worden. Denk aan de uren waarin u de onderhanden projecten bezoekt. Uw bijdrage bestaat dan uit begeleiding en organisatie van de uitvoering, lees directievoering.

 

Capaciteit versus productiviteit
De bruto-arbeidscapaciteit staat gelijk aan het aantal salarisuren. ook wel het aantal uren / dagen waarover het salaris berekend wordt. Dit aantal dagen of uren vermindert met de CAO-uren geeft de beschikbare arbeidscapaciteit. CAO-uren zijn de niet-productieve uren of dagen die u conform de CAO-afspraken doorbetaald. Raadpleeg de CAO voor de precieze invulling van deze dagen of uren. Overblijft de inzetbare capaciteit. Dit zijn de uren of mensdagen die een ondernemer beschikbaar heeft om productief in te zetten.

 

Norm: van de inzetbare capaciteit dient tenminste 75% Betaald Productief te zijn.
Voorbeeld: van 5 medewerkers bedraagt de inzetbare capaciteit in een willekeurige week 180 uur. Hiervan dient tenminste 75% = 135 uur bij de klanten in rekening gebracht te worden. Laag? Ja, zonder meer! ik nodig u uit om in uw bedrijf eens na te meten. Vergelijk het aantal geplande uren maar eens met de productieve uren die daadwerkelijk bij uw klanten doorgefactureerd zijn.

 

Wat zijn bedrijfskosten?

Bedrijfskosten :
Bestaan uit (1) arbeidskosten. Dit zijn alle kosten die betrekking hebben op de vergoedingen voor geleverde arbeid. Loon, sociale verzekeringspremies, loonbelasting, bedrijfskleding, reiskostenvergoedingen, opleidingen, cursussen, ziektekostenverzekeringen, eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Ook de kosten van ingehuurd personeel, bijvoorbeeld uitzendkrachten e.d. worden in principe als arbeidskosten meegeteld. In de financiële administratie worden kosten van uitzend- en inhuurkrachten wel op aparte grootboeknummers geboekt.
Bij een BV rekenen we in principe de bruto-beloning voor de ondernemer (management-fee) ook tot de arbeidskosten.

Norm: Personeelskosten mogen maximaal 35% van de omzet bedragen.

Voor het overige bestaan de bedrijfskosten uit (2) overhead-kosten.
Dit zijn alle kosten die gemaakt worden om het bedrijf te voeren, van ordner tot gazonmaaier.
Ingedeeld naar:

  • Huisvesting: huur, eventuele hypotheekrente zakelijk onroerend goed, gas, water, elektra, OZB, schoonmaak, servicekosten, reparatie en onderhoudskosten etc.
  • Vervoer: autokosten inclusief brandstof, leasekosten, onderhoud, reparaties, verzekeringen en belastingen, doch geen afschrijving.
  • Machines & gereedschappen: leasekosten, brandstof, onderhoud en reparaties van het bedrijfseigen machinepark. Aanschafkosten van handgereedschappen, machines en hulpmiddelen die bij aanschaf in een keer worden afgeschreven. Alsmede onderhoud en reparatiekosten van de overige productiemiddelen (opslag en werkplaatsinrichting).
  • Kantoor en administratie: Alle kantoorbenodigdheden, administratiekosten (accountant), adviezen, automatiseringskosten (service en onderhoud), kosten telefoon en dataverkeer, portokosten.
  • Verkoopkosten: Reclame, drukwerk, advertenties, website, beurs- en tentoonstellingskosten, representatiekosten, eventuele betalingskortingen, oninbare vorderingen, etcetera.
  • Overige (algemene) kosten: overige verzekeringen, contributies, abonnementen, heffingen PT & KVK, verkeersboetes en alle andere niet genoemde kosten.
  • Financieringskosten: De rentes van eventuele rekening-courant en/of andere zakelijke financieringen m.u.v. hypotheek of leasekosten. Bank- en betalingskosten.
  • Afschrijvingen: Alle kosten van de afschrijving op productiemiddelen worden in deze post gebundeld.    Norm: Overheadkosten maximaal 20% van de omzet.

 

Waar boek ik werk door derden en afvalkosten?

Directe kosten:
Variabele kosten die rechtstreeks ten laste van uitgevoerde projecten komen. Zoals werk derden, loonwerk, uitbesteed werk, ingehuurd materieel, transport, containerhuur, afval en stortkosten.
Dergelijke posten nooit en te nimmer als inkoopkosten boeken!!! Instrueer uw accountant of boekhouder zorgvuldig over de boekhoudkunidge verwerking van deze posten.

 

Wat zijn normen voor het bedrijfsresultaat?

Bedrijfsresultaat:
Het bedrag dat voor de belasting over blijft van de omzet na aftrek van alle kosten.

Norm: Een hoveniersbedrijf met als rechtsvorm eenmanszaak of V.O.F. heeft een bedrijfsresultaat van 30 tot 40 % van de omzet nodig. Voor een BV 15 - 20% van de omzet.
Zodat na aftrek van belasting- en prive-opnames voldoende reserves opgebouwd worden. En de onderneming zonder of met beperkt vreemd (kort) vermogen gedraaid kan worden.

Nettowinst:
Het bedrag wat na aftrek van de (inkomsten- of vennootschaps-) belasting over blijft. Bij een eenmanszaak of V.O.F. voorziet dit bedrag in het netto-inkomen van de ondernemer en de meewerkende partner. Bedrijfseconomisch gezien zouden de bedragen aan privé-opnames en inkomstenbelasting lager dienen te zijn dan de nettowinst.

In een financieel gezonde situatie wordt een deel van de nettowinst gebruikt om reserves op te bouwen c.q. nieuwe investeringen van te financieren.

 

 

 

GroeneTechnieken

Douwe van Epemastraat 18
8723 BP Koudum
T. 06-53 928 739
E.jvandijk@groenetechnieken.nl

www.HoveniersAcademie.nl www.directievoeren.nl