advisering Groene Technieken
Opleiding     

Maatwerk in opleiden


  Opleiding Teamleider Buitendienst
  Individueel opleiden en coachen op de werkplek, krachtig instrument om kennis en vaardigheden eigen te maken. Intensief leren, afgestemd op de persoonlijke werksituatie. Nieuwe vaardigheden en kennis direct in het werk toepassen.
 

Situatie en professioneel leiderschap

Anticiperend op maatschappelijke ontwikkelingen én de effecten voor de werkorganisatie van de gemeente streeft de leiding van de afdeling Buitenruimte naar een optimale inzet van S.W.-medewerkers in de uitvoering van onderhoud en werken.
De organisatie van de Buitendienst is aangepast en het grootste deel van de reguliere onderhoudswerkzaamheden wordt sinds twee jaar uitgevoerd door een aantal teams met medewerkers van de sociale werkplaats. De organisatie van het werk en de dagelijkse leiding van deze medewerkers vormen de twee belangrijkste verantwoordelijkheden van de teamleider.

Sinds april vorig jaar pakt de teamleider samen met de medewerkers een groeiend aantal reguliere groenonderhoudswerkzaamheden aan. Door de inzet en betrokkenheid van teamleider en medewerkers blijken alle ploegen in staat om steeds meer onderhoudstaken te vervullen. De teamleider spreekt het vertrouwen van de medewerkers aan en motiveert hen om meer uit zichzelf te halen. Hun werkhouding en inzet ontwikkelen zich evenredig met het toenemende vertrouwen in het eigen kunnen. De mannen én vrouwen presteren naar tevredenheid van bewoners, leiding en medewerkers.

De successen spreken aan en nodigen uit tot een consistent vervolg. Waarin de eerder ingezette koers om S.W.-medewerkers in te zetten voor de uitvoering van het onderhoud de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen tot een waardevolle kernactiviteit van de buitendienst. Onder andere door de deelnemer op te leiden voor de functie Teamleider Buitendienst. Waarin de teamleider het dagelijkse onderhoud van de Openbare Ruimte organiseert en coördineert, de medewerkers aanstuurt en verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de medewerkers.

 
 

De maatwerkopleiding Teamleider Buitendienst© kent de volgende leerdoelstellingen:

1. De teamleider organiseert de onderhoudsactiviteiten van de buitendienst zelfstandig, planmatig en gestructureerd.
Hij/zij vertaalt het beleid naar de planning van het onderhoud, de beschikbare middelen en mogelijkheden. In overleg past zij activiteiten aan, stuurt deze zo nodig bij en zorgt dat het onderhoud planmatig, efficiënt en adequaat uitgevoerd wordt.

2. De teamleider organiseert de dagelijkse inzet van de medewerkers en stuurt hen aan op de gewenste kwaliteit en prestaties.
Hij/zij deelt medewerkers conform de onderhoudsplanning in naar kennis en vaardigheden en zorgt voor een passende beeldkwaliteit van de te onderhouden openbare ruimte.

3. De teamleider organiseert en begeleidt de ontwikkeling van de medewerkers.
In overleg stelt hij/zij samen met de medewerkers ontwikkeldoelstellingen vast en organiseert in overleg en samenwerking met hen de gewenste ontwikkelingen. Hij/zij faciliteert de medewerkers bij het ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden. Werkendewijs coacht en (bege-)leidt zij de medewerkers individueel of in groepsverband in hun zelfstandig functioneren.

4. De teamleider bewaakt de verdere ontwikkelingen inzake de buitendienst en doet voorstellen waarmee de ingezette koers actueel blijft.
Voor beide kernactiviteiten van de buitendienst, het onderhoud van de openbare ruimte en de ontwikkeling van de medewerkers voert de teamleider het beleid uit, draagt nieuwe initiatieven aan en draagt verantwoordelijkheid voor de praktische uitwerking van nieuwe ontwikkelingen.

5. De teamleider vervult een voorbeeld-rol en treedt op als ambassadeur van de ingezette koers en de buitendienst.
Hij/zij vertegenwoordigt de gemeente en in het bijzonder de buitendienst in het uitdragen van het beleid. Verzorgt presentaties, ontvangt en leidt belangstellenden rond en weet hen passend te enthousiasmeren. Daarnaast onderhoudt de teamleider contacten met collega’s uit het werkveld die op vergelijkbare wijze actief zijn.

 

 

 
 

De opleiding

Het opleidingstraject start medio april 2013 en bestaat uit 10 dagdelen individuele opleiding en begeleiding door Joost van Dijk. Deze dagdelen zijn verdeeld over circa zes - acht maanden. Ieder dagdeel bespreken we de voortgang, de tussentijdse resultaten en de nog te verrichten activiteiten. De dagdelen worden per bijeenkomst op afspraak ingepland.

Inhoudelijk worden de leerdoelstellingen nader uitgewerkt naar de competenties:
• Plannen en organiseren
• Coachen
• Leervermogen
• Organiseren eigen werk
• Communicatie
• Impact
• Samenwerken

Gedurende het eerste deel van opleiding besteden we aandacht aan het planmatig organiseren van de ontwikkeling en begeleiding van de medewerkers, het coachen, communiceren en impact. De teamleider oefent in het opstellen van ontwikkeldoelstellingen, het plannen van de ontwikkelingen binnen de werkzaamheden en het coachend leidinggeven.
Naar gelang de voortgang worden inhoud en programma aangepast. De resultaten worden in samenspraak uitgewerkt en vastgelegd in een digitaal document. Gedurende het tweede deel van opleiding werken teamleider en opleider op vergelijkbare wijze samen aan de ontwikkeling van de competenties.

Op afspraak overleggen en rapporteren beiden de vorderingen en resultaten met de coördinator en het afdelingshoofd.

De opleiding wordt afgesloten met het certificaat Teamleider Buitendienst.

 

 

 

Locatie

De opleiding en begeleiding vinden plaats vanaf de gemeentewerf.