Cursus Kadertraining Werkleider©

3e aflevering te Deil of Zwolle

 

Leidinggeven, Samenwerking en Teamvorming met de Kadertraining Werkleider©

De Kadertraining Werkleider© is de opleiding voor medewerkers die hun leidinggevende kwaliteiten verder willen ontwikkelen en aanscherpen, toegespitst op het praktisch lidinggeven aan medewerkers die bijzonder of extra aandacht vragen om plezierig te kunnen functioneren. Zoal medewerkers afkomstig uit specifieke doelgroepen: Sociale Werkplaatsen, Wajong, Participatiewet, Halt, dagbesteding e.a.
Gedurende 10 cursusdagen, verspreid over een half jaar, behandelen we de eerstof van zakelijk leidinggeven. Deelnemers leren uitvoerende collega-medewerkers aansturen op verantwoordelijkheid, samenwerking en teamvorming.

 

Deelnemers aan de Kadertraining Werkleider© geven als leidinggevende praktische invulling aan sociaal-maatschappelijke doelstellingen, aan een social-return paragraaf uit besteksopdrachten of geven als werkleider leiding aan teams waarin integraal samengewerkt wordt. Zij (bege-)leiden medewerkers die extra sociale of sociaal-medische aandacht vergen.

 

De taak van een werkleider:

 

Vanuit een zakelijke houding, de collega-medewerkers passend aansturen op zelfstandig functioneren, hen motiveren om vaktechnische kwaliteit én productie te leveren, met elkaar de gewenste service te bieden aan opdrachtgevers, de baas tevreden te houden en zelf de rust te bewaren om plezierig samen te werken...

 

Ontwikkeldoelstellingen

 

 • Leidinggeven
  Richting en sturing geven aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling.

 

 • Groepsgericht Leidinggeven
  Onderlingen samenwerking in ploeg- of teamverband initiëren, onderhouden en handhaven zodat iedereeen werkt.

 

 • Mondelinge Communicatie
  Ideeën en meningen helder aan anderen duidelijk maken, gebruikmakend van duidelijke taal, gebaren en non-verbale communicatie.

 

 • Luisteren
  Pikt de belangrijke informatie op uit mondelinge mededelingen. Vraagt door op de geboden informatie, tot de kern van de boodschap helder is.

 

 • Sensitiviteit
  Merkbaar bewust zijn van anderen, de eigen positie en interacties. Rekening houden met gevoelens, belangen, doelstellingen en behoeften van anderen, opdrachtgevers, leiding, collega-medewerkers en derden.

 

 • Impact
  Ervaart passend zelfvertrouwen en straalt vertrouwen uit. Komt in optreden professioneel, zelfbewust en zelfverzekerd over. Heeft een natuurlijk overwicht zonder dominant te zijn. Is in woord en daad een voorbeeld voor de omgeving.

 

 • Plannen en organiseren
  Projectmatig doelen stellen, uitgangspunten vastleggen, aan de hand hiervan kritische prioriteiten bepalen en structuur in de projectorganisatie aanbrengen. Per activiteit, of soort activiteiten de benodigde tijd (urenbudget), werkzaamheden en machines en materialen vaststellen en communiceren.

 

 • Organiseren eigen werk
  Effectief de eigen werkzaamheden organiseren. De situatie analyseren, prioriteiten stellen en de beschikbare tijd en energie richten op de hoofdzaken en acute problemen.

 

 • Resultaatgericht
  Is concreet in het benoemen van de gewenste resultaten, vertaald deze naar ieders gewenste actie en verantwoordelijkheden. Communiceert over het verbeteren van het prestatieniveau en/of het kwaliteitsniveau.

Opleidingsprogramma Kadertraining Werkleider©
Cursusdata

Woensdagen 23 september 2020, woensdag 7 & 21 oktober, woensdag 4 & 18 november, woensdag 2 & 16 december 2020, woensdag 20 januari 2021, 3 & 17 februari 2021.

Dag 1: Functie en rol Werkleider

  Welkom en voorstelronde

  Start van het gezamenlijke deel van de opleiding. Ieder presenteert zich in het kort en vertelt over het bedrijf, de mensen die er werken, de eigen werkplek, de werkzaamheden als werkleider en je verwachtingen van de cursus.
  De functie van Werkleider
  Hoe ziet je functie als werkleider eruit? Wat zijn ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Aandacht voor de 'ideale' werkleider. Welke rol vervul je in het bedrijf en de werkprocessen? Welke persoonlijke kwaliteiten zet iedere werkleider in? Hoe zijn de verhoudingen met de collega’s aan wie je leiding geeft? Wat zijn de effecten van jouw inzet?
  Inventarisatie
  Middels een aantal bekende zelftoetsen inventariseren we ieders favoriete stijlen van leren, communiceren, leidinggeven en samenwerken. Welke stijl is favoriet en wat betekent dat voor je functioneren als leidinggevende? Aansluitend ‘kijken’ we vanuit de stijlmodellen naar een aantal van je collega’s en proberen hun houding en gedrag te duiden.
  Wat wil je leren?
  Iedere deelnemer formuleert één of meer persoonlijke leerdoelen waaraan hij/zij de komende tijd extra aandacht gaat besteden. Er worden individuele leerplannen opgesteld, SMART gemaakt en vertaald in concrete leeractiviteiten en afspraken over de individuele begeleiding.
  Werkleiderschap
  Over de verschillende rollen die een werkleider vervult. Het onderscheid tussen managementtaken en leiderschap. We bespreken het ‘gereedschap’ van een leidinggevende, o.a. middelen zoals macht en kracht, het uitdragen van waarden, de inzet van persoonlijke kwaliteiten en de gewenste bedrijfscultuur.

   

  Dag 2: Werkleider & Collega's
   Ervaringen
   Vanaf vandaag starten we iedere cursusdag met een terugblik op de afgelopen periode. Wat waren de ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe in het leidinggeven? Vanuit het uitwisselen van de ervaringen ontstaan intervisiegesprekken waarin ieder oefent in het geven en ontvangen van feedback.
   Werkleider en collega-medewerkers
   Iedere collega heeft zo zijn of haar eigen-aardigheden, jij, ik, allemaal brengen we onze persoonlijke kwaliteiten mee naar het werk. Als deelnemer aan de Kadertraining Werkleider wordt je intensief opgeleid, getraind, gecoacht en begeleidt in het leiding geven, communiceren en omgaan met velerlei verschillende mensen, situaties en gebeurtenissen.
   In het dagprogramma van alle volgende cursusdagen zijn de vaste onderdelen, zie pagina 7, weggelaten. Het dagprogramma vermeldt de inhoudelijke thema’s die aan de orde komen.

    

   Dag 3 & 4: Communicatie & Leiderschap
   Communicatie
   Onmisbaar bij het leiding geven is het werken aan sociale vaardigheden. De basisprincipes van communicatie worden besproken en getraind.
   Leiding geven en ontvangen, verschillende stijlen van leiding geven

    

   Aandachtspunten:
    • In welke situaties en bij welke medewerker past welke stijl van leiding?
    • waarnemen van mensen, ieders functioneren naar waarde inschatten,
    • Hoe betrek je iedereen bij het werk en de gewenste resultaten?
    • Waarom is overtuigen soms zo lastig?
    • Wat heeft die ander nodig om zich te laten overtuigen?
    • Hoe sta je zelf in je kracht (vertrouwen)?
    • Hoe draag je verantwoordelijkheden over?
    • Welke verantwoordelijkheden kan een werkleider overdragen en aan wie?
    • Zo gaan werkleiders om met ‘hun’ verantwoordelijkheden?

    

   Dag 5 & 6: Samenwerken en Teamvorming

   Ervaringen en intervisie

   Vanaf vandaag iedere cursusdag aandacht voor samenwerken en teamvorming binnen de werkploegen. We bespreken de ervaringen van de afgelopen weken.

   Samenwerken
   Waar mensen in een groep samenwerken heeft ieder lid een eigen plaats, een eigen rol in de groep. Dat kan heel vruchtbaar zijn, maar het kan ook problemen opleveren. Adviezen, tips en afspraken om samen te werken. Hoe kun je op zo'n manier met je mensen omgaan dat er een team ontstaat?

   Aandachtspunten:
    • waarnemen van houding en gedrag in groepen,
    • professioneel omgaan met elkaar,
    • respect,
    • wel en niet met elkaar (samen) willen werken,
    • pestgedrag,
    • positieve en negatieve aandacht,
    • klagers, zeurders, zuurpruimen en punaisepoetsers,
    • aandacht verdelen in een groep,
    • groepsgewijs leiding geven,
    • hoe sta je zelf in je kracht (vertrouwen) voor een groep?
    • sturen op samenwerking, verantwoordelijkheden en resultaten.

   Leiding geven en samenwerken

   Waar mensen in een groep samenwerken ‘neemt en krijgt’ ieder lid een eigen positie in een groep of team. De werkleider initieert, leidt en begeleidt het samenwerken in ‘zijn’ teams en draagt op zijn beurt bij aan de samenwerking met collega-werkleiders in het bedrijf.

   Aandachtspunten:
    • aansturen collega’s in teamverband,
    • sturen op verantwoordelijkheden, samenwerken en resultaten,
    • hiërarchisch en op gelijke voet samenwerken,
    • houding bepalen,
    • jezelf als leider profileren,
    • staan voor verantwoordelijkheden,
    • Hoe ontstaat een team?

    

   Vergadertechniek
   Het organiseren van werkoverleg en teambesprekingen en als voorzitter adequaat een werkoverleg of teambespreking leiden.

    

   Praktijkoefening Werkoverleg
   Deelnemers organiseren een werkoverleg, compleet met agenda, notulen, besluitenlijst en deelnemers die eigen agendapunten inbrengen. Gevolgd door nabespreking en feedback.

    

   Dag 7: Projectmatig werken, plannen & organiseren eigen activiteiten
   Tijdbesteding en agendabeheer
   Binnen het team/bedrijf ben je als werkleider vaak de spin in het web. In jouw functie sta je voor een veelheid aan verantwoordelijkheden. Allerlei aandachtspunten passeren je bureau. Via telefoon, email, WhatsApp, Facebook en Twitter, ‘strijden’ leiding, collega’s, klanten, burgers en bedrijven met hun belangen om jouw aandacht. Dat vergt schiften, prioriteiten stellen, keuzes maken en afspraken nakomen. Vraag jij je aan het eind van een werkdag af: “wat heb ik ook al weer gedaan vandaag?” Na vandaag streep je tevreden gedane taken van je actielijst.

   Aandachtspunten:
    • plannen en organiseren eigen werkzaamheden,
    • agendabeheer,
    • hoofd- en bijzaken onderscheiden,
    • eigen en andermans prioriteiten afgezet tegen de belangen van het bedrijf, het team, de collega’s, klanten, burgers en bedrijven,
    • omgaan met tegengestelde belangen en prioriteiten,
    • verwachtingen,
    • kritische succesfactoren,
    • persoonlijke integriteit,
    • sensitiviteit en sensibiliteit ten opzichte van collega’s, leiding, klanten, bewoners en bedrijven.

    

   Projectmatig werken
   Aandacht voor het verzamelen en structureren van informatie. Projectmatig indelen en organiseren van beheer- en onderhoudstaken. Een projectmatige structuur aanbrengen in de werkzaamheden, deze structuren handhaven tijdens (hectische) werkdagen. Het herkennen van structuur in aangereikte projecten, de verschillende fases die een project doorloopt én het opzetten van een voorlopige planning. Analyseren van de kritische aandachtspunten, waar let je als werkleider scherp op?
   Aandachtspunten:
    • de verschillende rollen die een werkleider als organisator vervult,
    • wat zijn je mogelijkheden als het ‘druk’ is:
    • zoals ’uit je werk stappen, afstand nemen en opnieuw overzicht krijgen’,
    • ’de wet van Murphy’,
    • ’structuur vasthouden’,
    • ’terug naar de uitgangspunten’,
    • ’aanspreken’,
    • ’omgaan met klanten’,
    • ’tevreden baas’,
    • ’werk derden’
    • situaties die de deelnemers inbrengen.
   Voortgangsbewaking
   Het verzamelen en registreren van productiegegevens, uren, aantallen en eenheden. Welke informatie verzamel je, hoe leg je zaken vast en het rapporteren aan de teamleiding en de opdrachtgever. Aandacht voor de juiste balans tussen kwaliteit en kwantiteit.

    

   Dag 8: Optreden bij gespannnen verhoudingen en conflicten

   Vaardig in het omgaan met gespannen verhoduingen en conflicten

   De oplossing voor conflicten waarin je zelf geen partij bent die zie je meestal wel. Maar wat zijn nu eigenlijk conflicten? En wat gebeurt er wanneer jezelf in een conflict terecht komt? Waarom verzetten collega’s zich tegen maatregelen die heel redelijk lijken? Hoe kom je in én uit een conflictsituatie?
   Twee cursusdagen besteden we aan het omgaan met conflicten, discussies, ruzies, verstoorde verhoudingen, onderhandelingen en het oplossen van problemen op vaktechnisch gebied in de openbare ruimte en in de omgang met bewoners en andere belanghebbenden.
   Aandachtspunten:
    • het verschil tussen inhoud en relatie,
    • verschillende partijen, verschillende belangen,
    • emoties versus ratio,
    • stijlen van conflict hanteren,
    • actief luisteren,
    • escaleren en de-escaleren,
    • ruzie,
    • geweldloos communiceren,
    • grenzen stellen,
    • de ander heeft ook gelijk,
    • macht en onmacht,
    • kracht en (zelf-)vertrouwen.

    

   Dag 9: Samen leren, coachen en vertrouwen aanspreken

   De verschillende stijlen van leidinggeven

   Herhaling van eerder besproken stijlen, deze keer toegespitst op het gezamenlijk functioneren en ieders professionele en persoonlijke ontwikkeling. Werkendewijs leren.
   Coachen als stijl van leidinggeven
   Het individueel begeleiden van collega's. Over leerstijlen, andermans bereidheid om te leren en te ontwikkelen. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de ander. Collega’s uitnodigen om (meer) initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.

   Functioneringsgesprekken
   Objectief kijken naar houding, gedrag, sociale vaardigheden en het functioneren van de collega’s. Voor jezelf helder krijgen wat je bespreekbaar wil maken, hoe je lastige onderwerpen aan de orde stelt, constructief blijft en vervolgens jullie werkrelatie bespreekt.
   Aandachtspunten:
    • zelfkennis en het onderscheid tussen jezelf en de ander,
    • kunnen gaat over taak, kennis en vaardigheid
    , • willen is afhankelijk van de relatie en het vertrouwen,
    • energie, conditie en hoe iemand in zijn vel steekt,
    • jezelf afstemmen op de ander,
    • samen leren en ontwikkelen,
    • agenda voor het functioneringsgesprek,
    • notuleren van afspraken.
   Dag 10: Klanten en afsluiting cursus

   Klanten

   Wat ‘moet’ en wat ‘kan’ een werkleider met klanten? Dienstbaarheid naar bewoners, bedrijven, collega’s uit andere teams én collega-werkleiders. Het afwegen en kiezen tussen verschillende en soms tegengestelde belangen en doelen. Communiceren met bewoners. Training van luistervaardigheden, verplaatsen in hoe een ander (bijv. een klant) het gesprek ervaart. Omgaan met verwachtingen, kritiek en conflicten. Het oplossen van problemen met bewoners en bedrijven. Omgaan met ‘lastige klanten.’ Oplossingsgericht onderhandelen.
   Aandachtspunten:
    • werken in de etalage van de openbare ruimte,
    • ambassadeur van jezelf, het bedrijf en de opdrachtgever,
    • hoe presenteren bedrijf en medewerkers zich,
    • helder communiceren,
    • omgaan met verwachtingen,
    • burgerparticipatie,
    • klantvriendelijk (blijven) werken,
    • grenzen stellen en ‘nee verkopen.’
    • praktijksituaties trainen.

   Werkleider en collega's

   Hoe ziet de toekomst eruit voor de werkleider? Aan de hand van een aantal vragen en discussies worden de te verwachten ontwikkelingen in kaart gebracht. Welke strategische keuzes kunnen gemaakt worden?

   Zo kwam je de cursus binnen...

   Terugblik op je leerdoelen, wat leerde je vooral?

   En dit zijn de resultaten:

   Over je leerstijl en de bereikte resultaten.

   Levenslang leren

   Vandaag is je eerste dag na de Kadertraining Werkleider. Hoe zorg je dat je jezelf blijft ontwikkelen? En wat zijn de leerdoelen voor komend jaar?

   Afsluiting

   Evaluatie en uitreiking van de certificaten
   Praktische zaken

    

   Cursusleiding
   Groene Technieken is in 1984 ontstaan na vijf jaar praktijkervaring in het leidinggeven en organiseren van groene- civiel- en cultuurtechnische projecten. Als directeur-eigenaar van Groene Technieken en de HoveniersAcademie beschikt Joost van Dijk over 35 jaar ervaring in opzetten, organiseren en uitvoeren van opleidingen, cursussen en trainingen voor technische vakspecialisten die als leidinggevenden werken in de GWW, Infra, Bouw, Milieu en Groen. Naast adviseren en opleiden is Joost deskundig op het gebied van financiën, communicatie, management en organisatie. Daarnaast is hij regelmatig coach-begeleider, interim-manager en projectleider bij reorganisaties.

    

   Cursusdata
   Woensdagen 23 september 2020, woensdag 7 & 21 oktober, woensdag 4 & 18 november, woensdag 2 & 16 december 2020, woensdag 20 januari 2021, 3 & 17 februari 2021

    

   Locatie en tijden
   Rekening houdend met de inschrijvingen en belangstelling wordt de training aangeboden bij Gasterij de Os & het Paard te Deil of Uitspanning Het Engelse Werk te Zwolle. Vanaf 8.30 uur staat de koffie klaar, om 8.45 uur start het programma. De dag duurt tot ongeveer 16.00 uur. Er is gedurende de hele dag koffie en thee verkrijgbaar, en tussen de middag wordt een lunch verzorgd.

    

   Prijs
   De kosten van de opleiding Kadertraining Werkleider bedragen € 3.600,- per persoon, exclusief 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief leermiddelen, koffie, thee en lunch. Voor aanvang van de cursus dient het cursusgeld voldaan te zijn, u ontvangt hiervoor een factuur.
   Er is in principe plaats voor 8 deelnemers, per bedrijf of dienst worden bij voorkeur twee cursisten geplaatst. De opleiding start zodra er voldoende deelnemers igeschreven hebben.

    

   Vragen

   Mocht U na het lezen van deze pagina nog vragen hebben, gebruik dan de infobutton, mail: cursus@groenetechnieken.nl of bel 06-539.287.39
    
    
    

    

    

GroeneTechnieken

Douwe van Epemastraat 18
8723 BP Koudum
T. 06-53 928 739
E.jvandijk@groenetechnieken.nl

www.HoveniersAcademie.nl www.directievoeren.nl