Cursus Kadertraining Voorman©

37e aflevering te Deil

 

Een andere bedrijfsvoering met de Kadertraining Voorman©

De Kadertraining Voorman© is de opleiding voor medewerkers die direct leiding geven aan de uitvoering van buitenprojecten. Deelnemers werken als voorman bij particuliere bedrijven of bij (semi-)overheidsdiensten. Zowel zeer ervaren als minder ervaren voormannen nemen deel.

Wanneer er behoefte is aan iemand om leiding te geven, wordt (bijna) automatisch de meest vakbekwame medewerker benoemd. Het lijkt een logische beslissing om een voorman op grond van zijn vakkennis te benoemen. In zijn nieuwe functie komt hij echter voor heel andere taken te staan.
Een enkeling kan gebruik maken van aangeboren talenten, maar de meeste mensen moeten het leiding geven leren op het moment dat ze het eigenlijk al moeten kunnen.

 

De taak van een voorman:

 

Zakelijk denken, kwaliteit leveren en service bieden aan de klant, de baas tevreden en collega-medewerkers gemotiveerd houden: Ga er maar aan staan!

 

De leerdoelstellingen
De Kadertraining Voorman©, kent de volgende leerdoelstellingen:

 

 • 1 De voorman is zich (opnieuw) bewust van zijn verantwoordelijkheden als leidinggevende
  Hij weegt zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, kiest daarbij voor de specifiek eigen verantwoordelijkheden en vult zijn eigen functie opnieuw in. Als leidinggevende is hij zich bewust van zijn voorbeeldrol in de organisatie.

 

 • 2 Het leiding geven gaat de voorman beter af
  Hieronder vallen onder andere het geven van instructie, het motiveren van de mede werkers en het delegeren. De voorman kan beter en gemakkelijker taken, verantwoor delijkheden en bevoegdheden overdragen aan zijn medewerkers.

 

 • 3 De voorman communiceert makkelijker en beter
  Hij beheerst de basisregels van communicatie, heeft zijn communicatieve vaardigheden intensief getraind en laat dat duidelijk merken.

 

 • 4 Het zakelijk denken van de voorman verbetert
  Het bewustzijn van kosten en opbrengsten is (verder) ontwikkeld. Hij heeft inzicht in de relatie tussen kosten en opbrengsten van de te leveren diensten en producten. Daarnaast leert de voorman om bij het nemen van beslissingen de belangen van het bedrijf, die van de klant en die van de medewerkers (waaronder hijzelf) tegen elkaar af te wegen.

 

 • 5 De voorman weet zichzelf en het bedrijf beter te presenteren
  Zowel naar (potentiële) klanten, naar werknemers, naar bazen als naar andere bedrijven toe verbetert de persoonlijke presentatie. De voorman weet zijn boodschap helder over te brengen aan bazen en medewerkers en hij leert naar hen te luisteren.
  Hij wordt zich beter bewust van zijn eigen positie als schakel binnen het bedrijf, en van de mogelijkheden en beperkingen hiervan. De voorman wordt een meedenker.

De opbouw van de training

De Kadertraining beslaat in totaal twaalf cursusdagen plus één keer een bezoek op de werkplek. De twaalf gezamenlijke cursusdagen zijn verdeeld over de periode van januari tot en met november 2020

Gezamenlijke cursusdagen: donderdagen 23 september 2021, 7& 21 oktober, 4& 18 november 2021, donderdagen 20 januari 2022, 3 februari, 17 maart, 14 april, 26 mei en donderdag 9& 23 juni 2022

Iedere deelnemer wordt gedurende de cursus één keer op de werkplek bezocht. Op afspraak komt de cursusleider langs, maakt kennis met de leiding en collega’s en bespreekt de voortgang, het toepassen op de werkplek en de resultaten.

Cursusprogramma
Werkwijze en inhoud van het dagelijkse programma worden afgestemd op de deelnemers, individuele ontwikkeldoelstellingen en de voortgang. Onderstaande programmaonderdelen vormen de basis van de cursus. Bijna alle onderwerpen komen gedurende meerdere dagen aan de orde.
Dag 1, Het bedrijf I
 • Introductie en kennismaking
 • Je presenteert in het kort jezelf en vertelt iets over het bedrijf, de mensen die er werken, je eigen werkplek en de werkzaamheden in algemene zin.
 • Presentatietechnieken
 • De deelnemers krijgen een aantal aanwijzingen die belangrijk zijn bij een presentatie. Iedere volgende cursusdag presenteert een deelnemer diens bedrijf.
 • De functie van voorman
 • Hoe ziet uw functie eruit? Wat zijn je taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Aandacht voor de 'ideale' voorman. Welke kwaliteiten zet je als voorman in?
 • Wat ga je aanpakken?
 • Iedere deelnemer formuleert een eigen leerdoel waaraan de komende tijd gewerkt wordt. je stelt samen een stappenplan op en er worden afspraken gemaakt over begeleiding.
 • Inleiding management
 • Wat is management, wat is een manager en wat zijn de belangrijkste taken. De voorman als manager.
Dag 2, Het bedrijf II en de rol van de voorman
 • Ervaringen
  Vanaf vandaag starten we iedere cursusdag met een terugblik op de afgelopen periode. Wat waren de ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe in je werk?
 • Organisatie en omgeving
  Het eigen bedrijf breder bekeken. Behandeld worden de ontwikkeling van een organisatie, de cultuur, de omgeving, de klanten en de doelstellingen van een bedrijf en de medewerkers. Er wordt gekeken naar hoe het bedrijf georgani seerd is, (de functieverdeling), het werkoverleg en de kwaliteitszorg binnen het bedrijf.
 • Het productieproces
  Wat zijn de activiteiten van groene bedrijven? Stap voor stap wordt het proces behandeld van de totstandkoming van het product of de dienst. Aan de hand van hun functie-omschrijving vertellen de deelnemers welke rol zij hierin spelen. Het productieproces vormt een rode draad in de training. De behandelde onderwerpen zijn hieruit afkomstig, en komen daarmee direct uit het dagelijks werk van de cursisten.
 • Het dagboek van de voorman
  Elke voorman krijgt een 'opzichtersdagboek' uitgereikt. Elke volgende cursusdag opent met het dagboek. Van daaruit (bekend terrein) wordt een verbinding gelegd met de leerstof (het nieuwe).
 • Omgaan met andere medewerkers
  Training in het geven en ontvangen van leiding. Er zijn diverse stijlen van leiding geven. De cursisten trainen in het toepassen ervan in de verschillende situaties.
 • Instructies geven
  Bij het verdelen van het werk maakt de voorman duidelijk wat de bedoeling is. De manier waarop dat gebeurt staat centraal. Oefening in waarnemen en interpreteren.
Dag 3, Communicatie & Leidinggeven I
 • Ervaringen
  Start van de cursusdag met een terugblik op de afgelopen periode. Wat waren de ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe in je werk?
 • Leiding geven en ontvangen
  De voorman geeft leiding aan zichzelf. Eigen doelstellingen realiseren. Het ontvangen van leiding.
 • De verschillende stijlen van leidinggeven
  Worden besproken en vervolgens aan de hand van praktijksituaties getraind.
 • Overleg
  In welke situaties pas je overleg als stijl van leiding geven toe? Hoe betrek je iedereen bij het werk en de gewenste resultaten?
 • Overtuigen
  In welke situaties past overtuigen als stijl van leidinggeven? Waarom is overtuigen soms zo lastig? Wat heeft die ander nodig om zich te laten overtuigen? Hoe sta je zelf in je kracht (vertrouwen)?
 • Motivatie
  Het "stimoveren" in de praktijk gebracht. De voormannen oefenen met verschillende technieken om collega’s gemotiveerd aan het werk te krijgen.
 • Communicatie
  Onmisbaar bij het leiding geven is het werken aan de sociale vaardigheden. De basisprincipes van communicatie worden getraind en toegespitst op het leiding geven en het ontvangen van jouw leiding.
Dag 4, Het kapitaal van het bedrijf
 • Ervaringen
  Terugblik op de afgelopen periode. Wat waren de ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe?
 • Het kapitaal van het bedrijf
  De financiële waarde van arbeid, machines en materialen, en hun kosten voor het bedrijf. Wat leveren zij het bedrijf op? Marges. Geld verdienen voor de zaak en de noodzaak van winst.
 • De rol van informatie in het bedrijf
  Informatie verzamelen, selecteren en bewerken. Het toetsen van de betrouw baarheid van informatie. Welke informatie heeft de voorman nodig om diens werk goed uit te kunnen voeren? En aan welke eisen moet die informatie voldoen? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de informatie van de werkbriefjes? Hoe kan informatie zo worden vertaald dat tijdens het werk steeds de juiste mensen en middelen op de juiste tijd op de juiste plaats zijn?
 • Het plannen van het werk
  De voorman krijgt een methode aangereikt waarmee uit te voeren projecten gepland kunnen worden. Hiermee gaat de voorman vanaf deze week werken.
 • Communicatie
  Onmisbaar bij het leiding geven is het werken aan de sociale vaardigheden. Vandaag train je het aanspreken en sturen op inzet, kwaliteit en prestatie.
Dag 5, Samenwerken en teamvorming
 • Ervaringen
  Terugblik op de afgelopen periode. Wat waren de ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe?
 • Leiding geven en ontvangen
  De voorman geeft leiding aan ‘zijn’ collega’s. Aansturen van collega’s in teamverband, positie kiezen, je houding bepalen en jezelf als leidinggevende in en voor de groep ‘neerzetten.’
 • De verschillende stijlen van leiding geven
  Bespreken en trainen van leidinggevend optreden in praktijksituaties, zoals bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden.
 • Samenwerken
  Waar mensen in een groep samenwerken heeft ieder lid een eigen plaats, een eigen rol in de groep. Dat kan heel vruchtbaar zijn, maar het kan ook problemen opleveren. Regels voor een vruchtbare samenwerking. Hoe kun je op zo'n manier met je mensen omgaan dat er een team ontstaat?
 • Communicatie
  Trainen van je sociaal-communicatieve vaardigheden. Sturen op samenwerking, verantwoordelijkheden en resultaten.
 • Denkwerk
  WAan de hand van de zes denkende hoofddeksels wordt een systeem voor gestructureerd denken aangeboden.
 • Samenvatting en opstellen leerdoelen
  Op de laatste dag van de eerste periode stelt de voorman leerdoelen op waarmee hij in zijn werksituatie aan de gang gaat. De leerdoelen hebben betrekking op één of meer onderwerpen die in de eerste periode zijn behandeld.
Tweede periode: dag 6 & 7, Conflicten & Onderhandelen I
 • Leerdoelen eerste periode
  Terugblik op eerste deel en ieders ervaringen van de afgelopen periode. Wat ging goed en waar kan en/of moet het beter.
 • Omgaan met conflicten
  Het oplossen van problemen op vaktechnisch gebied en in de persoonlijke sfeer. Hoe gaat de voorman met conflicten om en op welke andere manieren kan dat?
 • Discussie- en onderhandelingstechnieken
  Een aantal praktische handreikingen waarmee discussies en onderhandelingen gevoerd worden. "Wat wil ik, wat wil de persoon tegenover mij en hoe kunnen we dat gezamenlijk bereiken?"
 • Opstellen leerdoelen
  Net als aan het einde van de eerste periode worden ook nu persoonlijke leerdoelen opgesteld voor de komende werkperiode.
Dag 8 & 9, Klanten-management
 • Ervaringen
  Ook in deze periode starten we iedere cursusdag met een terugblik op de afgelopen tijd. Wat waren je ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe in je werk?
 • Klanten
  Wat ‘moet’ en wat ‘kan’ een voorman met klanten? Omgaan met de verwachtingen van klanten, bedrijf, collega’s én voormannen. Het afwegen en kiezen tussen verschillende en soms tegengestelde belangen en doelen.
 • Leiding geven en ontvangen
  Een voorman geeft ook leiding aan klanten. Hoe coacht hij ‘zijn’ klanten tijdens de uitvoering van een project en/of werkzaamheden.
 • Communicatie
  In de omgang met klanten zet je als voorman de communicatieve vaardigheden van jezelf én de collega’s net even anders in. Helder communiceren van verwachtingen. Klanten uitnodigen om hun rol te vervullen in de samenwerking en bij te dragen aan het proces.
 • Het 'verkopen' van bedrijf en diensten
  Hoe presenteren bedrijf en medewerkers zich naar buiten? Welke rol speelt de voorman hierin? Voorstellen aan klanten, presenteren van jezelf en de collega’s, klantvriendelijk werken en het verkoopgesprek.
 • Meer- en minder werk
  Oefenen in het maken van concrete afspraken (SMART) met klanten. Grenzen stellen, bewaken en helder communiceren over de grenzen en (on)mogelijkheden. Nogmaals aandacht voor het onderhandelen. Oefenen met het presenteren en afspraken maken over meer- en minder werk.
 • Conflicten en onderhandelen II
  Het oplossen van problemen met klanten. Hoe gaat de voorman met ‘lastige’ klanten om en op welke andere manieren kan dat?
 • Houden aan afspraken
  Werkzaamheden en leveranties die niet in de offerte en/of afspraken staan en toch ‘moeten’ gebeuren. Het beantwoorden van extra ‘vragen’ van klanten; “dat hoort toch gewoon bij de gemaakte afspraken...?” Zo presenteert en bespreekt de voorman dit lastige onderwerpen.
 • De buren vragen...
  “Meneer kunt u dat ook nog even doen en/of mijn snoeiafval meenenen?” Deze en andere praktijksituaties waarin burgers en omstanders je aanspreken of proberen te verleiden tot uitspraken en/of extra werkzaamheden. Grenzen stellen en ‘nee verkopen.’
 • Discussie- en Onderhandelingstechnieken
  Opnieuw praktische handreikingen waarmee voorman en klanten discussies en onderhandelingen voeren. "Wat wil de klant, wat wil het bedrijf, wat is mijn positie en hoe kunnen we gezamenlijk passende oplossingen bereiken?"
 • Discussie- en Onderhandelingstechnieken
  Training actief luisteren, samenvatten, doorvragen, grenzen stellen, bewaken en onderhandelen.
Dag 10 & 11, Communicatie en leiding geven II
 • Ervaringen
  Wat waren je ervaringen? Wat paste je toe op het werk?
 • Communicatie
  Onmisbaar bij het leiding geven is het werken aan de sociale vaardigheden. Iedere deelnemers traint zijn communicatieve vaardigheden in het leiding geven.
 • De verschillende stijlen van leiding geven
  Herhaling van eerder besproken stijlen en die aan de hand van praktijksituaties kort trainen.
 • Delegeren
  Waarom is delegeren zo moeilijk? Over het delegeren, loslaten en gedelegeerd krijgen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In deze situaties past delegeren.
 • Sociale vaardigheden voor gevorderden
  Omgaan met mensen is (soms) een van de lastigste activiteiten. Daarom komen de technieken die in de training zijn behandeld hier terug, inclusief de communicatie met de klant. Cursisten brengen praktijksituaties in, waarmee ze oefenen.
 • Coachen als stijl van leiding geven
  Het individueel begeleiden van collega's. Over leerstijlen, andermans bereidheid om te leren en te ontwikkelen. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de ander. Collega’s uitnodigen om (meer) initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.
Dag 12, afsluiting
 • Ervaringen
  Voor de laatste keer tijdens deze training een terugblik op de afgelopen periode. Wat waren je ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe in je werk?
 • In herhaling
  Op verzoek passeren de belangrijkste zaken nog eens de revue.
 • Manager Voorwaarts Mars
  Hoe ziet de toekomst eruit voor het bedrijf van de voorman? Aan de hand van een aantal vragen en discussies worden de te verwachten ontwikkelingen in kaart gebracht. Welke strategische keuzes kunnen gemaakt worden?
 • Zo kwam je de cursus binnen... Terugblik op je leerdoelen, wat leerde je vooral?
 • En dit zijn de resultaten: Over je leerstijl en de bereikte resultaten.
 • Levenslang leren Vandaag is je eerste dag na de cursus Kadertraining Voorman. Hoe zorg je dat je jezelf blijft ontwikkelen? En wat zijn de leerdoelen voor komend jaar?
 • Afsluiting
  Evaluatie en uitreiking van de certificaten.
Praktische zaken
Cursusleiding

Groene Technieken is ontstaan na zes jaar praktijkervaring in het leidinggeven en organiseren van groene- civiel- en cultuurtechnische projecten. Als directeur-eigenaar van Groene Technieken en de HoveniersAcademie beschikt Joost van Dijk over 35 jaar ervaring in opzetten, organiseren en uitvoeren van opleidingen, cursussen en trainingen. Naast adviseren, opleiden en coachen is hij deskundig op het gebied van financiën, communicatie, management en organisatie. Groene Technieken verzorgt opleidingen, cursussen, trainingen en adviezen gericht op een zakelijke bedrijfsvoering voor bedrijven en organisaties. Daarnaast is hij regelmatig actief als coach-begeleider, interim-manager en projectleider bij reorganisaties.

 

Gezamenlijke cursusdagen: donderdagen 23 september 2021, 7& 21 oktober, 4& 18 november 2021, donderdagen 20 januari 2022, 3 februari, 17 maart, 14 april, 26 mei en donderdag 9& 23 juni 2022

 

Locatie en tijden

Rekening houdend met de inschrijvingen en belangstelling wordt de training aangeboden bij Gasterij de Os & het Paard te Deil of Uitspanning Het Engelse Werk te Zwolle. Vanaf 8.30 uur staat de koffie klaar, om 8.45 uur start het programma. De dag duurt tot ongeveer 16.00 uur. Er is gedurende de hele dag koffie en thee verkrijgbaar, en tussen de middag wordt een lunch verzorgd. De dag duurt tot ongeveer 16.00 uur.

 

Prijs

De kosten van de training bedragen € 3.900,- per persoon, exclusief 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief leermiddelen, koffie, thee en lunch. Voor aanvang van de cursus dient het cursus geld voldaan te zijn, u ontvangt hiervoor een factuur.
Er is in principe plaats voor 8 deelnemers, per bedrijf of dienst worden maximaal twee cursisten geplaatst.

 

Vragen

Mocht U na het lezen van deze pagina nog vragen hebben, gebruik dan de infobutton of zend een e-mail naar: cursus@groenetechnieken.nl

Natuurlijk beantwoord ik uw vragen ook per telefoon. 06-539.287.39 Cursusleider Joost van Dijk adviseert u graag over de Kadertraining Voorman©.

 

 
 
 

 

 

GroeneTechnieken

Douwe van Epemastraat 18
8723 BP Koudum
T. 06-53 928 739
E.jvandijk@groenetechnieken.nl

www.HoveniersAcademie.nl www.directievoeren.nl