Cursus Groen Management©

23e aflevering 2019


Groen Management©, Zakelijke bedrijfsvoering voor Hoveniers


Een andere kijk op uw bedrijfsvoering

De in het bedrijf aanwezige vakkennis en ervaring vertegenwoordigen veel geld. Maakt u optimaal gebruik van deze waarde? Hoe organiseert u bedrijf en werkzaamheden (en alles wat er bij komt kijken) zo, dat klanten, medewerkers en uzelf tevreden zijn? Dit thema vormt de kern van deze cursus. Er is ruim aandacht voor de mogelijkheden om meer zakelijk plezier uit bedrijf en werk te halen.

De Cursus

Groen Management© biedt u de noodzakelijke kennis en informatie om uw managementkwaliteiten aan te scherpen. Voortdurend kunt u de eigen situatie vergelijken met het onderwerp wat in de cursus aan bod komt. In deze zevendaagse cursus staat elke dag een specifiek onderwerp centraal. Naast de inhoudelijke kennis komen tal van praktische voorbeelden, problemen en oplossingen aan de orde. Er is volop gelegenheid om situaties uit uw eigen praktijk te bespreken en te laten voorzien van concrete verbeteradviezen. Iedere cursusdag wisselt u ervaringen uit, krijgt u feedback en bespreken we mogelijke vervolgstappen. Mede hierdoor bevat het programma tal van praktische aanvullingen op uw bedrijfsvoering. De persoonlijke tips en praktische adviezen zijn direct toepasbaar in uw werksituatie. Door de spreiding in de tijd is het mogelijk om te experimenteren met toepassen van het geleerde, de ervaringen terug te koppelen en weer volgende stappen te zetten.


Het resultaat:

Meer plezier van uw werk en betere resultaten.De opbouw van de cursus


In de cursus worden de theoretische en praktische kanten van zakelijke bedrijfsvoering uitvoerig behandeld. Er worden technieken aangereikt om de bedrijfsvoering te verbeteren.

De onderwerpen van de cursus worden, waar mogelijk, vanuit drie invalshoeken benaderd:

  • Vanuit het bedrijf als geheel,
  • Vanuit de positie van de klanten,
  • Vanuit de positie van de mens als manager van zichzelf, anderen en situaties.

De cursus Groen Management© is een initiatief van Groene Technieken en wordt verzorgd door Joost van Dijk. Zijn inbreng aan kennis en ervaring biedt een verrassende kijk op uw werksituatie. In combinatie met de inbreng van de deelnemers ontstaan steeds opnieuw unieke en waardevolle leermogelijkheden.


Inhoud

De leerdoelstellingen beschrijven houding en gedrag waarin deelnemers hun kennis en vaardigheden verder ontwikkelen. In samenwerking met de trainer/ coach kiest iedere deelnemer een aantal persoonlijke ontwikkeldoelstellingen. Tijdens de training besteden we extra aandacht aan deze specifieke kennis en vaardigheden. Naarmate trainee en trainer/ coach elkaar beter leren kennen ontvangt de deelnemer toegespitste feed-back op zijn professionele houding en gedrag. Deze persoonlijke aandacht en het concreet inzoomen op verbeterpunten dragen bij aan de (verander)kracht van deze training.

De training wordt vanuit drie invalshoeken aangeboden:
- Vanuit het bedrijf als geheel,
- Vanuit de positie van de klanten,
- Vanuit de positie van de deelnemer als manager van zichzelf, anderen en situaties.

De onderwerpen zoals in het programma vermeld vormen een leidraad. Tijdens de cursusdagen wordt de inhoud afgestemd op ieders individuele leerbehoefte. De syllabus bevat de theorie, de interactie tussen deelnemers en cursusleider vormt de praktijk.


Leerdoelstellingen


De cursus Groen Management,© zakelijke bedrijfsvoering voor hoveniers kent de volgende leerdoelstellingen:

1. U bent zich opnieuw bewust van doelstellingen en verantwoordelijkheden
U toetst de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en waar nodig worden zaken opnieuw scherp gesteld.

2. U geeft richting aan de ontwikkeling van de organisatie en de mensen die daarbij betrokken zijn.
Wensen en ideeën worden vertaald naar uitvoerbaar beleid. U organiseert op basis van dit beleid en streeft naar optimale resultaten.


3. Als leidinggevende stelt u zich zakelijk op.
Daartoe worden de vraagstukken door u steeds vanuit meerdere invalshoeken (vak-inhoudelijk, organisatorisch en financieel-economisch) beoordeeld. Aan de hand hiervan stelt u prioriteiten vast en neemt besluiten.


4. Geld verdienen in een veranderende markt.
U maakt slim gebruik van sociale media en internet. Combineert dit met traditionele reclame en ontwikkelt een uitstraling waarin de sterke kanten van het bedrijf naar voren komen.


5. U bent in staat om op een prettige manier betere resultaten te behalen.
U bent zich (opnieuw) sterk bewust van kosten, meerwaarde en opbrengsten. In uw functie organiseert u het werk zo dat ieders waarde optimaal bijdraagt aan de gewenste resultaten. U stuurt op verantwoordelijkheden.

De opzet is dat deelnemers gedurende de cursus naar eigen keuze mogelijke verbeteringen doorvoeren en de ervaringen terugkoppelen.


Deelname
In de cursus treffen collega's van verschillende bedrijven elkaar. Ondernemers, partners en managers die leiding geven aan een bedrijf of afdeling. De cursus start bij vier deelnemers met een maximum van 8 deelnemers. Groene Technieken streeft naar een optimale leerprestatie, daarom worden per aflevering maximaal twee deelnemers van één bedrijf toegelaten. De cursus kent ook een in-company versie. Meer informatie 06 -53928739

 

Cursusprogramma

De hieronder vermelde onderwerpen vormen de basis van de cursus. De theorie van deze onderwerpen staat beschreven in de syllabus. Mist u een onderwerp? Geen probleem, de eerste dag worden alle individuele aandachtspunten geïnventariseerd. Bij het behandelen van de onderwerpen is altijd ruimte voor eigen aandachtspunten. De cursusdagen zijn verdeeld over het kwartaal. Dit biedt gelegenheid om het geleerde direct in praktijk te brengen en uw ervaringen terug te koppelen.

Cursusdata: dinsdagen 14, 21 & 28 mei, 4, 11, 18 & 25 juni 2019

Eerste cursusdag:


Introductie en kennismaking
Welkom en toelichting op de werkafspraken van de cursus. Elke cursist presenteert zichzelf en vertelt daarin over het bedrijf, de mensen die er werken en de eigen functie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vooraf samengestelde presentatie. Na afloop heeft iedereen een beeld van de verschillende deelnemers en de verschillende bedrijven.

Management van hoveniersbedrijven
Wat management is en wat een manager doet. Een inleiding op de begrippen, zoals die in de cursus aan de orde komen. En niet te vergeten, de kaders waarbinnen een hoveniersbedrijf in de huidige tijd functioneert.

Hovenier: vakman, manager en ondernemer
Hoe vervult u uw rol in het bedrijf? Kan het anders of is het misschien beter zo?

Doelstellingen
Werken met persoonlijke en zakelijke doelstellingen. • Een inventarisatie van uw persoonlijke doelstelling tijdens de cursus. • De doelstellingen van zakelijk geleide ondernemingen vertaald naar het eigen bedrijf. • Persoonlijke doelstellingen van hoveniers, medewerkers en klanten.

De eerste stappen
We sluiten de eerste cursusdag af met een aantal vragen en opdrachten voor de volgende keer. Huiswerk zo u wilt of gewoon een aantal concrete stappen op weg naar het realiseren van de leerdoelstellingen.

Tweede cursusdag
Thema: de organisatie van het bedrijf


Rondje ervaringen
Voordat we beginnen met het thema van deze dag kijken we terug naar de eerste cursusdag en is er aandacht voor de ervaringen met de opgedane kennis.

Bedrijfsvoering & organisatie
De verschillende organisatiemodellen zoals die in hoveniersbedrijven toegepast worden. Afgestemd op de soort dienstverlening en de ontwikkeling van het bedrijf. Elk model heeft specifieke kenmerken met bijbehorende voor- en nadelen. De betekenis van zakelijke bedrijfsvoering, op alle niveaus in de organisatie.

De functies binnen de organisatie
Hoe verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken binnen de organisatie verdeeld en gedelegeerd worden. Uitgaand van uw eigen rol binnen de organisatie en rekening houdend met persoonlijke vaardigheden en eigenschappen.

Het functioneren van de organisatie
De hovenier als manager van de organisatie. Sturing geven aan het collectief. Analyse van de sterke en zwakke kanten. Medewerkers, leveranciers en opdrachtgevers gericht aanspreken op hun verantwoordelijkheden.

Human Resource Management
De zorg voor medewerkers, aandacht voor ieders persoonlijke ontwikkeling. Het hoveniersbedrijf als lerende organisatie. Praktisch gebruik van functioneringsgesprekken bij de organisatieontwikkeling.

De cultuur
De sfeer waarin gewerkt word, wordt bepaald door de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. Welke normen en waarden hanteert u en wat is de invloed hiervan. Integriteit en vertrouwen binnen en buiten de organisatie.

Aan het eind van deze dag is ieders eigen organisatie in kaart gebracht. Duidelijk is welke richting u met het bedrijf ingaat en wat u op deze weg tegen komt. Tot de volgende cursusdag werkt u een en ander nader uit.

Derde cursudag
Thema: Zo werken wij


Rondje ervaringen
Voordat we beginnen met het thema van deze dag aandacht voor de ervaringen met de opgedane kennis.

Het hoveniersbedrijf als dienstverlenende organisatie
Voor wie werkt het bedrijf en hoe verlopen de eerste contacten met potentiële opdrachtgevers? Het managen van klanten en uzelf.

Het productieproces
De werkwijze vanaf het eerste contact met de klant tot en met de eindoplevering. Stap voor stap doorlopen we de verschillende onderdelen van het productieproces. Met voorbeelden van tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en andere documenten.

Projectmatig werken
De productiestroom van het bedrijf. Projectmanagement. Planning, registratie, administratie en financiële boekhouding. Het organiseren van projecten in de praktijk.

Hovenier: vakman, manager en ondernemer
Hoe vervult u uw rol in het bedrijf? Kan het anders of is het misschien beter zo?

Informatie-management
Wie schrijft blijft. Maar wat wordt er geschreven en vooral, wat kunt u ermee doen?
- De planning van het werk.
- De registratie van de voortgang.
- Informatie in begrotingen en offertes: wat hoort erin en waarom?
- De computer in bedrijf.

En nu toepassen
Naar aanleiding van de stof van vandaag bespreken we of en zo ja op welke manier concrete verbeteringen mogelijk zijn. Van daaruit kiest u welke verbetering u komende tijd als proef probeert.

Aan het eind van deze dag heeft iedere deelnemer de werkwijze in chronologische volgorde in een schema genoteerd. Duidelijk is wie op welke moment een bijdrage levert aan de totstandkoming van aanleg en onderhoudsprojecten. Tot de volgende cursusdag werkt u een of meerdere schema’s uit.

Vierde cursusdag
Thema: communiceren en leidinggeven


Rondje ervaringen
Voordat we beginnen met het thema van de dag bespreken we de ervaringen tot nu toe.

Communicatie
Inleiding over communicatie en de techniek van informatieoverdracht. Wat vertel ik en hoe vertel ik dat? En hoe staat het met luisteren, ontvangt u signalen op alle golflengten? Lichaamstaal lezen en andere vormen van non-verbale communicatie. Over waarnemen, interpreteren en (ver)oordelen. Geef elkaar de ruimte, een aantal praktische oefeningen om zelf te doen.

Management in bedrijf
De verschillende stijlen van leiding geven en ontvangen, instrueren en motiveren. In rollenspellen oefenen in het geven en ontvangen van leiding. Omgaan met klanten, collega’s, verantwoordelijkheden en leiding geven aan jezelf.

Verantwoordelijkheden delegeren
Op basis van de doelstellingen en de aanwezige kwaliteiten worden voor de eigen organisatie de verschillende verantwoordelijkheden getoetst. De zeven taken van de manager komen aan de orde. Voorzien van een concrete taakstelling delegeert u de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, afgestemd op de aanwezige kwaliteiten.

Management van jezelf
Hoe staat het met de ontwikkeling van uw persoonlijke kwaliteiten? Wat kunt u gebruiken om beter leiding te geven?

Een dag lang bezig met uzelf in relatie tot anderen. En andersom natuurlijk. Leerzaam en vermoeiend, nu toepassen in de dagelijkse praktijk.

Vijfde cursusdag
Thema: geldzaken


Rondje koffie en ervaringen
Zoals gebruikelijk aandacht voor de ervaringen.

Management van geld
De activiteiten van het bedrijf. Het belang van de productiefactoren arbeid, machines en materialen. De financiële waarden hiervan en het kapitaal in het bedrijf. Rentabiliteit en solvabiliteit verwerkt in de doelstellingen.

Kostprijs en meerwaarde
Kostprijsberekeningen en opbrengsten: hoe hoog zijn de marges? Hoe hoog kunnen marges zijn? Het begrip meerwaarde.

Bedrijfsvergelijking
Vergelijkingen aan de hand van arbeidsbezetting, omzet en andere kengetallen. Het jaarverslag als schatkist. In principe beschikt de cursusleiding over voorbeelden, inbreng van eigen gegevens is mogelijk.

Doelstellingen in cijfers
Het vertalen van plannen en doelstellingen in een financiële prognose en de bewaking van deze voornemens.

Informatiemanagement II
Wie schrijft blijft. Maar wat wordt er financieel in de boeken geschreven en vooral, wat kunt u ermee doen?
- De inrichting van de financiële administratie.
- Periodieke rapportage.
- Informatie in het jaarverslag: wat hoort er in, hoe staat het er en waarom?

Zesde cursusdag
Thema: Klantmanagement

Rondje koffie en de ervaringen
Aandacht voor de ervaringen met de opgedane kennis. De grote lijnen worden opnieuw zichtbaar gemaakt.

Klantmanagement
In de dienstverlening speelt de klant een belangrijke rol. Verschillende manieren om met klanten om te gaan.

Zo presenteert u uw bedrijf en de diensten
De sterke kanten van het bedrijf uitdragen. Samen verwoorden we ieders sterke punten in heldere klantentaal. De producten en diensten benoemen.

Communiceren met klanten: marketing
Het werven van nieuwe opdrachten, relatiebeheer, reclame en relatiemarketing. Concurrentie, de markt, doelgroepen en profilering van het bedrijf.

Internet en social media
Verschillende mogelijkheden om uw bedrijf op internet te presenteren. Inzet en gebruik van social media in het digitale contact met klanten, nieuwe en bestaande zakenrelaties en potentiële opdrachtgevers. Bespreking van de verschillende websites en voorbeelden om te vergelijken.

Zevende en laatste cursusdag
Thema: al uw zaken op (nieuwe) orde

Rondje koffie en ervaringen
Aandacht voor de ervaringen met de opgedane kennis. De grote lijnen van uw zakelijke bedrijfsvoering staan helder en duidelijk op papier.

Beleid in zaken
Hoe ziet de toekomst eruit voor het bedrijf, de medewerkers en de manager? Aan de hand van vragen en discussies wordt gekeken hoe iedere deelnemer de opgedane kennis naar de toekomst omzet in concrete plannen voor het bedrijf.

Afsluiting
Evaluatie van de cursus en uitreiking van de certificaten.
Praktische zaken

Cursusleiding

De cursus Groen Management© is een initiatief van Adviesburo Groene Technieken en is in 1989 ontwikkeld. Sindsdien hebben er inmiddels 22 afleveringen plaatsgevonden. De ervaringen van deelnemers aan voorgaande afleveringen zijn gebruikt om het programma actueel te houden. De cursus Groen Management© wordt door Joost van Dijk verzorgd. Zijn inbreng aan kennis en ervaring biedt een verrassende kijk op uw werksituatie. In combinatie met de inbreng van de deelnemers ontstaan steeds opnieuw unieke en waardevolle leermogelijkheden.

Locatie en tijden
De opleiding wordt aangeboden op een centrale locatie in Nederland. Dit kan de Gasterij De Os en het Paard te Deil, Galerief te Joure, Het Engelse Werk te Zwolle zijn, of een andere locatie. In overleg zijn andere locaties mogelijk.
Indien een andere locatie logischer is in verband met de reistijd van de deelnemers, dan wordt gekozen voor een nader te bepalen locatie die voor de deelnemers beter bereisbaar is.
Vanaf 8.30 uur staat de koffie klaar, om 8.45 uur start het programma. De dag duurt tot 15.30 uur. Er is gedurende de hele dag koffie en thee verkrijgbaar en tussen de middag wordt een lunch verzorgd.

Prijs
De kosten van de training bedragen € 1.950,- per persoon, exclusief 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief leermiddelen, koffie, thee en lunch. Voor aanvang van de cursus dient het cursusgeld voldaan te zijn, u ontvangt hiervoor een factuur.
Er is in principe plaats voor 4 - 8 deelnemers, per bedrijf worden maximaal twee cursisten geplaatst.

Vragen
Mocht U na het lezen van deze pagina nog vragen hebben, gebruik dan de infobutton of zend een e-mail naar: cursus@groenetechnieken.nl

Natuurlijk beantwoord ik uw vragen ook per telefoon 06-53927839

 

 
 
 

 

 

GroeneTechnieken

Douwe van Epemastraat 18
8723 BP Koudum
T. 06-53 928 739
E.jvandijk@groenetechnieken.nl

www.HoveniersAcademie.nl www.directievoeren.nl