Effectief Leiding Geven©

17e aflevering start op aanvraag

 

Managementtraining Effectief Leidinggeven voor Uitvoerders & Opzichters

Leiding geven staat voor het organiseren van verantwoordelijkheden. Zakelijke verantwoordelijkheden die een deelnemer verdeelt tussen zichzelf, de uitvoerenden en stafmedewerkers. Steeds opnieuw, in een relatief kort tijdsbestek, instrueert hij collega's, staat klanten te woord en regisseert de uitvoering van projecten.
Al naar gelang de situatie en de behoefte stemt hij zijn persoonlijke inzet af op mens en resultaat. De uitvoerder registreert, analyseert problemen, bedenkt oplossingen, kiest, beslist, informeert en motiveert. Intensief, gedreven, resultaatgericht en met plezier.

Plezier ontstaat als het leidinggeven u goed afgaat. Wanneer u ieders vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten effectief organiseert. Eigen-aardigheden zo plooit dat ieders betrokkenheid de ruimte krijgt die nodig is om professioneel samen te werken. En daarin de (h)erkenning oogst die stimuleert en motiveert.

In de kern bestaat effectief leidinggeven uit het zo delegeren van verantwoordelijkheden dat wederzijds persoonlijke betrokkenheid ontstaat. Resultaatgerichte betrokkenheid die mensen motiveert om gezamenlijk de gewenste acties uit te voeren.

A lá minuté

Een uitvoerder beschikt over een relatief kort tijdsbestek om krachtig en effectief leiding te geven. Tijd is in alle opzichten beperkt en kostbaar. Daarom is het belangrijk om concreet, helder en direct te communiceren. Uw kostbare tijd gebruiken om zorgvuldig te luisteren en helder te formuleren. Zodat u resultaatgericht stuurt, delegeert én controleert. Vaardigheden waarop u in deze managementtraining op persoonlijke wijze getraind en gecoacht wordt. Deze training bied de kennis en ervaring om 'werkenderwijs' managementkwaliteiten aan te scherpen en uit te breiden.
Praktisch toegespitst op uw persoonlijke werkwijze gaat u direct en concreet aan de slag. U, en uw collega's ervaren de resultaten van deze ontwikkeling direct in het dagelijkse werk. Effectief leidinggeven betekent dat u het beste van uzelf inzet, zodat eenieder optimaal van uw werk geniet.

Effectief Leidinggeven:

Meer plezier van het werk en betere resultaten...

De Managementtraining Effectief Leiding Geven

Bestaat uit een algemeen deel, waarin de deelnemers gedurende zes dagdelen de aangeboden kennis eigen maken en gezamenlijk hun leidinggevende vaardigheden trainen. In overleg met de trainer kiest de uitvoerder een of meerdere concrete vaardigheden waarin hij zijn leidinggevende kwaliteiten praktisch wil verbeteren.
Daarna wordt iedere uitvoerder vierl keer individueel begeleid. De trainer volgt de uitvoerder in het werk, samen bespreken ze de situaties zoals die zich onderweg voordoen. Daarbij functioneert de trainer als klankbord, beantwoord vragen, verstrekt feedback en coacht de uitvoerder.

De training wordt vanuit drie invalshoeken aangeboden:

 • Vanuit het bedrijf als geheel,
 • Vanuit de positie van de klanten,
 • Vanuit de positie van de deelnemer als manager van zichzelf, anderen en situaties.

Voorafgaand ontvangt de trainer van iedere deelnemer een uitgebreide CV. Deze informatie is alleen bestemd voor de trainer en bedoeld om een eerste indruk van de opleidngen en ervaringen te krijgen.

Tijdens de tussenliggende perioden voeren de deelnemers de afgesproken verbeteringen door, bouwen routine op en koppelen tijdens de coaching hun ervaringen terug.

Trainer/coach
Joost van Dijk is uw trainer/ coach voor deze managementtraining. Zijn inbreng aan kennis en ervaring biedt een verfrissende kijk op uw werksituatie. Gecombineerd met uw inbreng, en die van collega's ontstaan steeds opnieuw unieke en waardevolle leer-mogelijkheden.

Deelname
In de training treffen uitvoerders en opzichters van verschillende bedrijven elkaar. Zij leiden een afdeling, een of meerdere projecten en/ of wijken c.q. stadsdelen. De training biedt plaats aan maximaal 5 deelnemers. De training kent ook een in-company versie. Meer informatie 06-53928739

Individueel
Desgewenst wordt de training ook individueel en/of op locatie gegeven.

Ontwikkeldoelstellingen

De ontwikkeldoelstellingen van de managementtraining Effectief Leidinggeven behoren tot onderstaande competenties.

 

1. Leidinggeven & ontvangen.
Stimuleren en motiveren van resultaatgerichte acties door collega’s, medewerkers van derden en leveranciers. De stijl van leidinggeven aanpassen aan betrokken collega, medewerker en situatie. Zodanig leiden en sturen dat ieder van hen binnen het kader van de toegekende bevoegdheden zijn verantwoordelijkheid neemt en zich optimaal inzet voor het welslagen van de projecten. Het coachen van medewerkers zodat deze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het sturen van technische processen en procedures.

 

2. Plannen en organiseren.
Effectief doelen en prioriteiten bepalen en de benodigde tijd (urenbudget), acties en middelen vaststellen en communiceren om bepaalde doelen te realiseren. Analyseren van situaties en (mogelijke) problemen vaststellen, deze een relevante prioriteit toekennen en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden en leveranties plannen en organiseren. Ordenen van werksituaties, projecten en bedrijfsprocessen. Stelt desgewenst orde op zaken.

 

3. Klantgerichtheid.
Onderzoeken van en aandacht besteden aan wensen van klanten en hiernaar handelen. Inspelen op de behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid, dienstbaarheid en klanttevredenheid. Actief verantwoordelijkheid nemen voor de dienstverlening, collega’s en medewerkers van derden motiveren om zich dienstbaar in te zetten. Maakt concreten en eenduidige afspraken met klanten over te leveren prestaties, diensten en het tijdsbestek waarbinnen deze gerealiseerd zijn.

 

4. Sensitiviteit.

Merkbaar bewust zijn van anderen, de eigen positie en interacties. Rekening houden met gevoelens, belangen, doelstellingen en behoeften van anderen (collega’s, aannemers en leveranciers). Deze zorgvuldig afwegen en in uw conclusies verwerken en communiceren. Bewust van de wederzijdse beïnvloeding en de interactie tussen personen en de (politieke) invloeden vanuit de omgeving. Zorg en aandacht besteden aan het werkbaar houden van zakelijke relaties. Acties en het uitblijven hiervan waarderen naar hun specifieke situatie en rekening houden met de context.
Sensitiviteit tonen ten opzichte van de fysieke (werk)omgeving en het voorzien van mogelijke risico’s, situaties en ontwikkelingen, in het bijzonder op het technisch functioneren, veiligheid, en integriteit.

 

5. Resultaatgericht.
Actief gericht op het behalen van kwalitatieve resultaten en doelstellingen, hierop sturen en zo nodig bijstellen van de acties om de geplande resultaten te bewerkstelligen. Is concreet in het benoemen van de gewenste resultaten, vertaald deze naar ieders gewenste actie en verantwoordelijkheden. Communiceert over het belang van het verbeteren van het prestatieniveau en/of het kwaliteitsniveau. Onderzoekt en initieert methoden om efficiënt en effectief te werken. Is doelgericht, concreet en helder. Focust zijn concentratie op het hier en nu van iedere situatie, luistert aandachtig, controleert de resultaten en spreekt collega’s positief én kritisch aan op hun verantwoordelijkheden.

 

Natuurlijk is er ruimte voor m/v deelnemers. Voor de leesbaarheid is in de tekst de mannelijke vorm gebruikt.

Programma

De hieronder vermelde onderwerpen vormen de basis van de training. De theorie wordt u aangereikt in een syllabus met artikelen en samenvattende teksten. Tijdens de trainingsdagen komen de onderwerpen aan de orde en verbinden we de kennis met verschillende situaties uit de praktijk van de deelnemers. De trainingsdagen zijn verdeeld over twee kwartalen zodat u uw nieuwe kennis in ervaringen om kunt zetten en er gelegenheid ontstaat om ervaringen terug te koppelen.

Deelnemers starten met drie keer een gezamenlijke trainingsdag. Data: op aanvraag. De vier individuele begeleidingsdagdelen worden op afspraak ingepland. De afsluitende gezamenlijke trainingsdag vindt plaats nadat alle deelnemers hun individuele dagdelen opleiding voltooid hebben.

Eerste dag Kennismaken, Leidinggeven en Communiceren

 

 • Introductie en kennismaking
  Welkom en toelichting op de werkvormen van deze training. Iedere deelnemer presenteert zichzelf en vertelt iets over het bedrijf, de mensen die er werken en de eigen functie.
 • Als leidinggevende vervult u verschillende rollen.
  Welke rol vervult u in de organisatie? Is dat een rol die op het lijf geschreven is en in welke situaties heeft u behoefte aan andere managementvaardigheden? Over leiding geven en ontvangen en de effectiviteit van het aansturen.
 • Ik geef leiding aan....
  Allemaal verschillende mensen, met een individuele op de persoon toegesneden aanpak. Hoe beoordeelt u houding en gedrag...? Over waarnemen, interpreteren, mensenkennis en uw persoonlijke stijl van leidinggeven en ontvangen. Feedback.
 • Doelstellingen
  Werken met persoonlijke en zakelijke doelstellingen in een individueel actieplan. Een inventarisatie van uw persoonlijke doelstelling toegespitst op de onderwerpen van deze training. De relatie tussen persoonlijke doelstellingen en de (zakelijke) resultaten.
 • De eerste stappen
  We sluiten de eerste dag af met een aantal afspraken over concrete stappen in het realiseren van de leerdoelstellingen uit het actieplan.
Tweede dag Zo werken wij

 

 • Rondje koffie en de ervaringen
  Voordat we beginnen met het thema van deze dag kijken we terug naar de eerste dag en uw ervaringen.
 • Het functioneren van de (dienstverlenende) organisatie
  De uitvoerder als manager van een deel-organisatie en projecten. Sturing geven aan collectieve dienstverlening. Analyse van sterke en zwakke kanten. Medewerkers, leveranciers en opdrachtgevers gericht aan spreken op hun professionele verantwoordelijkheden, houding en gedrag.
 • Human Resource Management
  De zorg voor medewerkers, aandacht voor ieders persoonlijke ontwikkeling. Een lerende organisatie. Praktische toepassingen van organisatieontwikkeling.
 • De cultuur
  De sfeer waarin gewerkt wordt bepaald door de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. Welke normen en waarden hanteert u en wat is de invloed hiervan. Integriteit en vertrouwen binnen en buiten de organisatie.
 • Leidinggeven en ontvangen II
  Verdieping van de leerstof van dag 1 aan de hand van uw ervaringen met de leerdoelstellingen. Resultaatgericht leidinggeven, verantwoordelijkheden delegeren, controleren en aanspreken op de resultaten.
Derde dag communiceren en leidinggeven

 

 • Rondje koffie en de ervaringen
  Voordat we beginnen met het thema van deze dag aandacht voor de ervaringen tot nu toe.
 • Communicatie
  Inleiding over communicatie en de techniek van informatieoverdracht. Wat vertel ik en hoe vertel ik dat? En hoe staat het met luisteren, ontvangt u signalen op alle golflengten? Lichaamstaal lezen en andere vormen van non-verbale communicatie. Over waarnemen, interpreteren en (ver)oordelen. Geef elkaar de ruimte, een aantal praktische oefeningen om zelf te doen.
 • Management in bedrijf
  De verschillende stijlen van leiding geven en ontvangen, instrueren en motiveren. In rollenspelen oefenen in het geven en ontvangen van leiding. Omgaan met klanten, collega's, verantwoordelijkheden en leiding geven aan jezelf.
 • Verantwoordelijkheden delegeren
  Op basis van de doelstellingen en de aanwezige kwaliteiten worden voor de eigen organisatie de verschillende verantwoordelijkheden getoetst. De zeven taken van de manager komen aan de orde. Voorzien van een concrete taakstelling delegeert u de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, afgestemd op de aanwezige kwaliteiten. Vervolgens controleert u kritisch en spreekt collega's constructief aan op de resultaten.
 • Management van jezelf
  Hoe staat het met de ontwikkeling van uw persoonlijke kwaliteiten? Wat kunt u gebruiken om beter leiding te geven?

Een dag lang bezig met uzelf in relatie tot anderen. En andersom natuurlijk. Leerzaam en vermoeiend, nu toepassen in de dagelijkse praktijk.

 

Vierde - achtste dag

Individuele begeleiding

 

 • Begeleiding en coaching
  Iedere deelnemer wordt gedurende vier dagdelen individueel gecoacht. De trainer volgt de uitvoerder gedurende drie dagdelen aan het werk, samen bespreken ze de situaties zoals die zich onderweg voordoen. Daarbij functioneert de trainer als klankbord, beantwoord vragen, verstrekt feedback en coacht de uitvoerder in het leiding geven en ontvangen.
 • Individuele evaluatie
  het vierde dagdeel bestaat uit een coachingsgesprek waarin we de ontwikkelingen evalueren en aansluitend doortrekken richting de toekomst.

  Bij meerdere deelnemers van een bedrijf worden de afspraken met de uitvoerders/opzichters worden zo ingevuld dat de trainer gedurende iedere trainingsdag in de gelegenheid is om twee uitvoerders/opzichters te volgen en coachen. Afhankelijk van de individuele ontwikkeling en de collectieve resultaten is het mogelijk de frequentie aan te passen. Uiteraard geschiedt dit in overleg met betreffende deelnemers.
Achtste dag Individueel actieplan richting toekomst

 

 • Rondje koffie en de ervaringen
  Zoals gebruikelijk aandacht voor de ervaringen.
 • Bespreking en presentatie van de resultaten
  Iedere deelnemer doet verslag van de leerdoelen, het realiseren hiervan en de resultaten. Over en weer worden ervaringen uitgewisseld en lering getrokken uit de gebeurtenissen.
 • Collectieve resultaten
  Aansluitend de groepsevaluatie. De synergie tussen de verschillende deelnemers.
 • Het vervolg
  Intervisiegesprek richting toekomstige ontwikkelingen. Waarin de uitvoerders en opzichters elkaars actieplan aanvullen door effectieve feedback te geven en ontvangen. Iedere deelnemer sluit de training af met een toekomstgericht actieplan voor de verdere ontwikkeling van de eigen managementstijl.
 • Afsluiting
  Uitreiking van de certificaten.
   
Praktische zaken

Organisatie

Groene Technieken is ontstaan vanuit het groene vak. Jarenlange leidinggevende ervaring is aangevuld met deskundigheid op het brede gebied van zakelijke bedrijfsvoering. Inmiddels is Joost van Dijk als directeur Groene Technieken 35 jaar actief in de markt met adviezen, opleidingen en interim-management. Klanten zijn dienstverlenende bedrijven en organisaties met vakttechnisch geschoolde medewerkers.

 

Trainingsdagen

Deelnemers starten met drie keer een wekelijks terugkerende gezamenlijke trainingsdag. Data: op aanvraag

 

Locatie en tijden

De vier gezamenlijk trainingsdagen worden gegeven op een nader vast te stellen locatie. Dit kan in Arnhem zijn, in Deil bij de Gasterij De Os en het Paard, in Joure of op het bedrijf van een deelnemer. In overleg zijn andere locaties mogelijk.
Vanaf 8.45 uur staat de koffie klaar, om 9.00 uur start het programma. De trainingsdag duurt tot ongeveer 16.30 uur. Er is gedurende de hele dag koffie en thee beschikbaar. Tussen de middag wordt er een lunch verzorgd. De individuele coachingsdagen worden op of vanuit de vestiging van de opdrachtgever verzorgd.

 

Prijs

Per deelnemer bedragen de kosten € 5.600,-. De training bestaat uit vier dagen gezamenlijk trainen, plus per deelnemer 4 dagdelen individuele begeleiding. Het bedrag is exclusief 21 % BTW., doch inclusief leermaterialen, syllabus, lunch, koffie en thee. Voor dit bedrag ontvangt het opdrachtverstrekkende bedrijf een factuur welke binnen dertig dagen voldaan dient te zijn.

 

Vragen

Heeft u nog vragen, klik dan de infobutton aan of bel Joost van Dijk op nummer 06-53.92.78.39

 
 
 

 

 

GroeneTechnieken

Douwe van Epemastraat 18
8723 BP Koudum
T. 06-53 928 739
E.jvandijk@groenetechnieken.nl

www.HoveniersAcademie.nl www.directievoeren.nl