Interim management  

projecten/s.w.-bedrijf


  Interim management cluster Groen
 

Na onderzoek, advies en interne consultatie is de directie voornemens om drie bestaande RVE’s samen te voegen. Om de samenvoeging dit jaar te realiseren wordt Joost van Dijk als interim - manager aangesteld. Hij organiseert de samenvoeging en bereidt de organisatie voor op de aanstelling van een nieuwe manager.

Opdracht:

1. Realiseer als interim - manager de samenvoeging van twee bestaande RVE’s Groen en de Kwekerij tot één cluster Groen.
2. Organiseer dit Cluster Groen zodanig dat aansturing door één manager mogelijk is.
3. Zorg dat primaire bedrijfsprocessen ’normaal’ verlopen, voorkom dat de feitelijke samenvoeging de dagelijkse gang van zaken negatief beïnvloedt.
4. Voor medewerkers, opdrachtgevers, projecten en bedrijfsresultaten levert de samenvoeging positieve resultaten op.

Aanpak:

Voorbereiding circa 15 dagen
Na een periode waarin nader kennis gemaakt wordt met leiding en medewerkers, de bestaande bedrijfsprocessen, procedures, gang van zaken en de lopende verbetertrajecten volgt een hierop afgestemd inrichtingsvoorstel voor het Cluster Groen. Dit model is gebaseerd op het eerder uitgebrachte advies en wordt met de directie en leidinggevenden besproken. Met als inzet de leidinggevenden bij het proces te betrekken, draagvlak te creëren en hen medeverantwoordelijk te maken voor de implementatie.

Implementatie circa 25 dagen
In overleg en samenwerking met betrokkenen de samenvoeging stapsgewijs realiseren.
- Opnieuw in- en verdelen van bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar functies, conform het (toekomstige) organigram.
- Conform bestaande procedures aanpassen bestaande functieprofielen en opstellen functieprofiel manager.
- Formaliseren organisatie Cluster Groen en benoeming functionarissen.
- Bedrijfsprocessen aanpassen naar de nieuwe organisatiestructuur.
- Overleg- en informatiestructuur opnieuw inrichten. Procedures en documentenstroom afstemmen en waarborgen. Managementinformatie en -rapportage kritisch beoordelen op kwaliteit, effectiviteit van toetsing en sturing primaire processen, eventueel aanpassen.
- Strategische oriëntatie Cluster Groen op veranderingen in politiek, markt en dienstverlening versterken, bewustzijn en draagvlak hiervoor vergroten, nader uitwerken richting operationeel beleid, veranderkwaliteiten stimuleren en leidinggevenden hierop aansturen.

Operationeel management circa 45 dagen

- Leidinggevenden aansturen en (opnieuw) vertrouwd laten worden met functionele aansturing op verantwoordelijkheden, stijl van leidinggeven, professionaliteit en resultaten.
- Draagvlak realiseren voor de organisatieverandering, mensen ’mee nemen’ in het proces, motiveren om te veranderen en verantwoordelijkheid te nemen voor Cluster Groen.
- Coachen leidinggevenden op de competenties: samenwerking, inzet, organiseren eigen werk, delegeren, impact, sensitiviteit, leervermogen en coachen.
- Eenduidigheid in beleid, operationele aansturing en handhaving realiseren voor zover dit functioneel mogelijk en wenselijk is.
- Initiëren en stimuleren van cultuurverandering richting een meer zelfbewuste, positieve beleving van het SW-Bedrijf, professioneel samenwerken aan..., aanpakken van veranderingen

- Overige werkzaamheden, zoals MT vergaderingen, diversen, documentatie blauwdruk, voortgangsrapportage en overleg. Circa 10 dagen
Totaal 95 dagen interim - management.

Praktisch:

Vanaf 1 april tot en met 30 november 2009 functioneert Joost van Dijk gedurende 95 dagen als interim - manager van het Cluster Groen. In deze periode is hij met uitzondering van vakanties gemiddeld drie dagen per week werkzaam voor het Cluster Groen. Maandelijks schrijft hij een verslag van de vorderingen en stelt een planning op voor de volgende maand.

Resultaten:

1. Het Cluster Groen staat en opereert als één coherente organisatie. Leiding en medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt en zetten zich individueel en gezamenlijk in om de gewenste strategische en operationele doelstellingen te realiseren.
2. Medewerkers beleven plezier aan hun werk. Ze ervaren respect en waardering voor hun inzet en betrokkenheid.
3. Iedere medewerker, inclusief de leiding heeft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die aansluiten bij de persoonlijke kwaliteiten, erkent deze en handelt dienovereenkomstig. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in een functieboek.
4. Intern en extern profileert het cluster Groen zich professioneel, zakelijk en sociaal als een organisatorische eenheid. Een ’Groen’ sociaal aannemingsbedrijf wat aan een brede schakering medewerkers (tijdelijk) opleiding, begeleiding en arbeidsmarktkansen biedt door (al of niet in combinatie met derden) projectmatig aanleg- en onderhoudsopdrachten aan te nemen en deze winstgevend uit te voeren.
5. Organisatie, strategie, beleid, bedrijfsprocessen, overlegstructuren, managementinformatie en -rapportage zijn aangepast op de organisatie en digitaal gedocumenteerd.
6. Het SW-bedrijf beschikt over een digitale blauwdruk ”samenvoeging” als handleiding voor mogelijk volgende samenvoegingen.
7. De aan te stellen manager treft een organisatie aan die op hoofdlijnen klaar is om onder zijn of haar bezielende leiding werk te maken van de voorliggende veranderingen.

 
 

Bevindingen