Advies  

projecten/s.w.-bedrijf


  Divisie Bouw & Groen
  Draagvlak bewerkstelligen en praktische uitwerking reorganisatie
 

Situatie

Samengevat ervaren alle geledingen van de organisatie steeds sterker de invloeden van de markt. Medewerkers staan voor de opgave hun werkhouding aan te passen aan steeds wijzigende randvoorwaarden. Ieders verantwoordelijkheden en de daaraan gekoppelde taken zijn daarmee voortdurend in beweging. Jezelf binnen deze context voldoende zeker voelen om werk te maken van dergelijke uitdagingen is niet elke medewerker vanzelf gegeven. Bovendien is het niet voor iedereen helder wat er van hem verwacht wordt, soms is ook het waarom (nog) niet duidelijk.

Zie daar de problemen van een organisatie die van haar medewerkers vraagt om hun macht- en rol georiënteerde houding te veranderen naar een persoon- en taakgerichte houding. Zonder dat de leiding zelf gebruik maakt van bekende (machts-)mogelijkheden. Ven gestuurd worden naar eigen initiatief.

Kennis en vaardigheden

Het aanreiken van kennis, deze omzetten in praktische vaardigheden en mensen hiermee vertrouwd maken zijn de belangrijkste management-tools waarmee gewenste veranderingen te realiseren zijn. Voorwaarde is dat de aangeboden kennis aansluit bij het dagelijkse werk van de gebruikers. Door direct aan te sluiten op ieders persoonlijke behoefte vertaald de kennis zich in praktische vaardigheden. Zodat de gebruiker vertrouwd raakt met 'zijn' individuele vaardigheden. Op die manier komt ieders persoonlijke ontwikkeling optimaal ten dienste van mens en organisatie.
Het leerprogramma is afgestemd op de situatie waarin het bedrijf verkeert. Tijdens de cursus is er ruimte om de leerstof toe te spitsen op de veranderende werkomgeving van de deelnemers. Aan de cursus doen medewerkers mee uit verschillende hiërarchische niveaus. Dit biedt de mogelijkheid om duidelijkheid te krijgen over de onderlinge taakverdeling en te werken aan de samenwerking zowel binnen als tussen de management lagen.

Voorstel

De in dit voorstel aangeboden kennis en vaardigheden gekoppeld aan de maatwerk aanpak van Adviesburo Groene Technieken bieden directie en management een mogelijke oplossing voor de problemen bij de Divisie Bouw & Groen. Een oplossing die aansluit bij de wensen van het management alsmede bij de behoeften van de gebruikers c.q. deelnemers. Dit voorstel heeft als doel de gewenste cultuur-omslag te bewerkstelligen bij het leidinggevende kader van de Divisie Bouw & Groen, specifiek gericht op commerciële & leidinggevende vaardigheden. De training resulteert in meer en/of beter betaald werk in de orderportefeuille en een effectievere aansturing van de uitvoerende medewerkers.


         
 

Cursus Groen management

Doelgroep: Clustermanagers, unitleiders en medewerkers bedrijfsbureau.
Resultaten:

 • Deelnemers zijn vertrouwd met de nieuwe organisatie, het zakelijke beleid en de werkwijze.
 • De veranderingen zijn geïmplementeerd in ieders werkwijze.
 • Samenwerking bedrijfsbureau, clustermanagers en unitleiders geïntensiveerd.

Werkwijze:

Gedurende zeven dagen wordt de deelnemer vertrouwd gemaakt met de zakelijke management-vaardigheden. Het programma richt zich specifiek op het actief leiding geven en ontvangen. Klantvriendelijk en resultaatgericht organiseren en aansturen. Ieder krijgt feed-back op de persoonlijke stijl van leidinggeven. De aanwezige kennis en ervaring vormt het uitgangspunt waar nieuwe kennis en ervaringen aan toegevoegd worden. Deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de veranderingen. Gedurende het traject vindt regelmatig overleg plaats met de directie om de werkwijze af te stemmen op de actuele situatie.

Leerdoelstellingen:

 1. Het leidinggeven, managen van de afdeling gaat de cursist beter af.
 2. Het zakelijk denken van de cursist verbetert. Het bewustzijn van kosten en opbrengsten wordt verder ontwikkeld.
 3. De deelnemer weet zichzelf en zijn bedrijf beter c.q. duurder te verkopen.
  Zowel naar boven als naar beneden toe in de organisatie, weet de deelnemer de belangen van de afdeling beter te behartigen.
 4. De cursist leert omgaan met besluitvorming op zakelijke grondslagen.
  Daartoe worden de vraagstukken door de cursist steeds vanuit meerdere invalshoeken op vakinhoudelijke, organisatorische en financieel-economische aspecten beoordeeld. Aan de hand hiervan worden prioriteiten vastgesteld en wordt er beslist c.q. gekozen.
 5. De cursist kan na afloop van de cursus beter en makkelijker zaken overlaten aan medewerkers.
  In de cursus wordt ruim aandacht besteed aan het delegeren van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 6. De ondernemende uitvoerder geeft actief richting aan de ontwikkeling van de afdeling, de organisatie, de individuele medewerkers en zichzelf.

Evaluatie oktober 1994

Het was inspannend werken binnen een organisatie die zo sterk beweegt. Steeds opnieuw afstemmen: wat is er de afgelopen periode gebeurd? Wat hebben deze mensen nu nodig? Wat betekent dat voor het programma? Met een indrukwekkende ervaring als een reorganisatie, waarin de eigen positie onzeker is, gaat ieder op een eigen manier om. Erover praten is hiervan slechts een mogelijkheid. Voor een aantal cursisten heeft de situatie duidelijk een overheersende rol gespeeld in de cursus. Met deze continue link naar de praktijk werd de stof een geheel met de werksituatie. Duidelijk is dat de onderwerpen acquisitie en kostprijsberekeningen/exploitatiebegroting hoog scoorden. Wij hebben zeven weken prettig gewerkt. Het aanvankelijke wantrouwen werd al heel snel omgezet in een sfeer van vertrouwen. De cursisten durfden zich te laten zien, en lieten blijken dat de (positieve) kern altijd weer opnieuw kan ontkiemen. Dat laatste is er de oorzaak van dat we aan deze cursus een heel goed gevoel overhouden.


         
 

Training commerciële vaardigheden.

Doelgroep: Clustermanagers en unitleiders.
Resultaten:

 • Deelnemers verkopen beter betaalde de diensten en producten aan bestaande en nieuwe opdrachtgevers.

Werkwijze:

Gedurende zes dagen wordt de deelnemer getraind in communicatieve vaardigheden. Behandeld worden de basis-principes van communicatie, gesprek- en presentatietechnieken en onderhandelen. Leerstof en training zijn specifiek gericht op het initiëren, versterken en implementeren van persoonlijke commerciële vaardigheden. De training begint bij de huidige kennis en ervaring van de individuele deelnemer. De aanwezige kennis en ervaring vormt het uitgangspunt waar nieuwe kennis en ervaringen aan toegevoegd worden. Tijdens de trainingen ligt de nadruk tevens op het toepassen van de nieuwe vaardigheden. Deelnemers worden vertrouwd gemaakt en aangemoedigd om er actief mee te werken. Gedurende het traject zal dan ook regelmatig overleg plaats vinden met het management om de werkwijze af te stemmen op de actuele situatie.

Leerdoelstellingen:

 1. De deelnemer ziet de mogelijkheden van een directe en actieve marketing en gaat deze kansen benutten.
 2. De deelnemer gebruikt verschillende gesprekstechnieken in het contact met de (potentiële) klant.
  Als actief luisteraar achterhaalt hij de behoefte van de klant. Vervolgens maakt hij duidelijk op welke wijze 'zijn' bedrijf deze klant van dienst kan zijn.
 3. Hij is zich bewust van zijn houding naar klanten en het effect van zijn houding op de klanten.
 4. Hij spreekt zijn klanten zodanig aan dat zij hun opdracht aan hem gunnen.
 5. Als dienstverlener zet hij zijn persoonlijke kwaliteiten in om de klanten aan het bedrijf te binden.
 6. Met deze doelstellingen hebben de deelnemers gezamenlijk de toekomst van 'hun' organisatie meer in eigen hand.
  Zij zijn actief in de slag met marketing zodat het bedrijf naar het beter betaalde werk toegroeit.
 
 

De beloning

Twee jaar na het afsluiten van de laatste trainingssessie haalde het bedrijf de kolommen van de landelijke kranten met een winst van 2 miljoen gulden. Het hernieuwde vertrouwen in eigen kunnen heeft tot duidelijk betere cijfers geleid. En niet alleen dat, af en toe ontmoeten we elkaar ergens in den lande. Steevast refereert ieder vanuit zijn persoonlijke beleving aan die turbulente periode. Met waardering voor de manier waarop we met z'n allen de schouders er onder zetten. Die persoonlijke waardering is meer waard dan al het geld bij elkaar. Daar teken ik voor, elke dag opnieuw...