Advies  

projecten/gemeente


  Verbetering tevredenheid bestuur en bewoners
  Oplossen knelpunten Taakveld Groen
 

Het taakveld Groen van de gemeente functioneert op dit moment niet naar tevredenheid. In het kader van het concernplan H2010 blijkt:

 • het huidige structuur- c.q. groenbeheersplan meer geld vergt dan de daarvoor beschikbare middelen;
 • geen overeenstemming bestaat over de invulling van een bezuiniging ad € 450.000,- voor het taakveld Groen, gegeven een verschil van inzicht in de daaraan verbonden consequenties.

In het Stappenplan Onderzoek Groen worden enkele aspecten genoemd, die een rol spelen bij het oplossen van deze twee hoofd-knelpunten. Deze kunnen worden onderverdeeld in algemene en vaktechnische aspecten (in willekeurige volgorde):

Overzicht mogelijke effectiviteitsverhogende maatregelen

Algemeen

 • bezuinigen op overhead
 • leeftijdsgericht beleid voor ouderen
 • geen tijdelijke aanstellingen in vaste aanstellingen omzetten
 • terugdringen ziekteverzuim
 • maatregelen op het gebied van geautomatiseerde gegevensverwerking en monitoring
 • overige herstructureringsmaatregelen op organisatorisch gebied
 • gericht inzettingsbeleid voor medewerkers, rekening houdend met sociale aspecten

 

Vaktechnisch

 • een goed op elkaar afgestemde hoofd- en nevenstructuur
 • een adequate afstemming van zomer- en winterbezetting
 • het afstoten van de kwekerij
 • een aangepast plan voor specialistisch onderhoudswerk
 • de overgang naar een wijkgerichte organisatie
 • de inzet van eigen middelen versus middelen c.q. personeel van derden (prijs/prestatieverhouding)
 • maatregelen op het gebied van infrastructuur en normering

Als uitgangspunt bij dit alles geldt dat het huidige onderhoudsniveau niet wordt aangetast.

Werkwijze Adviesburo Groene Technieken

In onze visie staat de toekomst van de medewerkers centraal, rekening houdend met de belangen van de twee andere, belangrijke betrokken partijen: het gemeentelijk apparaat en de bevolking. Binnen de harde randvoorwaarden van de bezuinigingsoperatie onderzoeken wij in samenspraak met ambtenaren, bestuur en burgers welke kansen voor de huidige medewerkers ontstaan of gecreëerd kunnen worden. Adequate vaktechnische oplossingen en het vinden van geschikte werkzaamheden, passend bij de kwaliteiten van de huidige medewerkers, hebben daarom waar mogelijk onze voorkeur.
Een centrale vraag is in hoeverre de gemeente op langere termijn groen als kerntaak wil handhaven (concernplan H2010). Het concernplan is voor ons de hoofdstroom, waarop de afzonderlijke acties binnen de gemeente worden afgestemd. De onderzoeksvragen zoals gesteld in het “Stappenplan Onderzoek Groen” van de gemeente worden daarom geplaatst in het kader van het concernplan. Tenslotte streven wij ernaar de begeleidsingscommissie Groen optimaal bij het onderzoek te betrekken. Een aantal van de onderzoeksvragen worden door de medewerkers zelf beantwoordt. Adviesburo Groene Technieken voert in samenspraak met de begeleidingscommissie Groen de regie over de zelfwerkzaamheid bij deze deelonderzoeken.

 
 

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is het opstellen van een samenhangend pakket van aanbevelingen. Hiermee kan de gemeente de beoogde bezuinigingsoperatie doorvoeren en tevens de belangen van de betrokkenen maximaal dienen.

Werkzaamheden

Het onderzoek wordt opgezet als stappenplan. Alvorens concrete mogelijkheden ter verhoging van de efficiency te beoordelen, wordt het onderzoek naar het taakveld Groen in het juiste kader geplaatst.

Stap 1 Strategische oriëntatie

 • Inspectie van het groen
 • Bestudering concernplan Horizon 2010
 • Oriënterende gesprekken met gemeentelijk management en politiek (af te stemmen met begeleidingscommissie).
 • Resultaat:
 • plaatsbepaling van het belang van ruimte en groen in het concernplan
 • visie op functies en waarde van ruimte en groen

Stap 2 Onderzoek huidige prestaties taakveld groen:

 • werkzaamheden
 • arbeidseffectiviteit
 • kosten/opbrengsten
 • (financiële) monitoring
 • huidige organisatiestructuur
 • verdeling van verantwoordelijkheden
 • kwaliteiten huidige medewerkers
 • Resultaat:
 • Overzicht huidige prestaties en kwaliteiten taakveld Groen
 • Werkwijze:
 • gesprekken en analyse gegevens taakveld Groen

Stap 3 Onderzoek naar wijkgericht beheer i.v.m. een effectievere bedrijfsvoering, gekoppeld aan optimale betrokkenheid van medewerkers (nieuwe taken/kansen!) en acceptatie bij de bevolking.

 • Onderzoek naar de mogelijke bijdrage van effectiviteitsverhogende maatregelen, zoals omschreven in het figuur in paragraaf 2.
 • Globaal herontwerp taakveld groen op basis van wijkgericht beheer.
 • Voorstel budgetverdeling conform taakstellende begroting, op basis van wijkgericht beheer.
 • Resultaat:
 • Stappenplan voor overgang naar wijkgericht beheer.
 • Werkwijze:
 • analyse + vertaling landelijke ervaringen met wijkgericht beheer.
 • beoordeling effectviteitsverhogende maatregelen op basis van nader op te stellen criteria (in overleg met begeleidingscommissie)

Stap 4 Presentatie en bespreking van de resultaten van het onderzoek.

 • Opstellen van een rapportage van maximaal 20 pagina’s.
 • Wij gaan ervan uit dat de voor ons onderzoek benodigde gegevens worden aangereikt c.q. samengesteld door medewerkers van de gemeente.
 • Naast een eindbespreking is een tussentijdse bespreking met de begeleidingscommissie voorzien tussen de stappen 2 en 3. Zo nodig kunnen extra bijeenkomsten worden gehouden. Overige informatie wordt ingewonnen via een contactpersoon van de begeleidingscommissie.
 • Startdatum en fasering van het onderzoek worden bepaald na overleg met de contactpersoon vanuit de begeleidingscommissie.